Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Ministerieel besluit houdende termijnverlenging Bij ministerieel besluit van 30 mei 2011 wordt de geldigheidsduur van het minist

Ministerieel besluit houdende termijnverlenging

Bij ministerieel besluit van 30 mei 2011 wordt de geldigheidsduur van het ministerieel besluit van 25 juni 2010 houdende vaststelling van een ontwerp van lijst van als monument en dorpsgezicht te beschermen hoeve Blondeswinning te Bilzen verlengd met een termijn van zes maanden, ter uitvoering van artikel 5, § 7 van het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT