16 MAART 2011. - Koninklijk besluit tot verlenging van het mandaat van de leden van de beheerscommissie van het Belgisch telematicaonderzoeksnetwerk Belnet ressorterend onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, opgericht als Staatsdienst met afzonderlijk beheer

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 mei 1999 houdende oprichting binnen de Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden, van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer « Belgisch telematicaonderzoeksnetwerk, Belnet »;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 februari 2000 tot vaststelling van de organieke voorschriften die van toepassing zijn op het financieel en materieel beheer van het Belgisch telematicaonderzoeksnetwerk Belnet, als Staatsdienst met afzonderlijk beheer, inzonderheid op artikel 4;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 februari 2007 tot aanwijzing van de leden van de beheerscommissie van het Belgisch telematicaonderzoeksnetwerk Belnet ressorterend onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, opgericht als Staatsdienst met afzonderlijk beheer;

Overwegende dat het mandaat van de beheerscommissie is afgelopen op 31 december 2010 en dat het verlengd moet worden om de continuïteit van de wetenschappelijke dienstverlening te garanderen;

Op de voordracht van Onze Minister van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT