16 MAART 2011. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 februari 2007 tot aanwijzing van de leden van de beheerscommissie van het Belgisch telematicaonderzoeksnetwerk Belnet ressorterend onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, opgericht als Staatsdienst met afzonderlijk beheer

De Minister van Wetenschapsbeleid,

Gelet op de wet van 7 mei 1999 houdende oprichting, binnen de Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden, van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer « Belgisch telematicaonderzoeksnetwerk, Belnet »;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 februari 2000 tot vaststelling van de organieke voorschriften die van toepassing zijn op het financieel en materieel beheer van het Belgisch telematicaonderzoeksnetwerk Belnet, als Staatsdienst met afzonderlijk beheer, inzonderheid op artikel 4;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 maart 2011 tot verlenging van het mandaat van de leden van de beheerscommissie van het Belgisch telematicaonderzoeksnetwerk Belnet ressorterend onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, opgericht als Staatsdienst met afzonderlijk beheer;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 februari 2007 tot aanwijzing van de leden van de beheerscommissie van het Belgisch telematicaonderzoeksnetwerk Belnet ressorterend onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, opgericht als Staatsdienst met afzonderlijk beheer;

Gelet op het voorstel van de voorzitter van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid,

Besluit :

Artikel 1. In het ministerieel besluit van 1 februari 2007 tot aanwijzing van de leden van de beheerscommissie van het Belgisch telematica-onderzoeksnetwerk Belnet ressorterend onder de Minister tot wiens bevoegdheid het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT