22 JANUARI 1999. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee gelijkgestelde produkten., de 22 janvier 1999

Artikel 1. In hoofdstuk IV-B van bijlage I van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee gelijkgestelde produkten, een als volgt opgesteld ß 152 toevoegen :

"ß 152. De volgende specialiteit is vergoedbaar als ze gebruikt wordt bij de behandeling van een patiÎnt die lijdt aan een aangetoonde amyotrofe laterale sclerose en die een vitale ademhalingscapaciteit heeft die gelijk is aan of hoger is dan 60 %.

De patiÎnt moet voldoen aan ÈÈn van de volgende criteria :

1) tekenen vertonen van een aantasting van het centrale motoneuron en het perifere motoneuron, in drie verschillende streken : de hersenstam, de cervicale streek en de lumbosacrale streek;

2) tekenen vertonen van een aantasting van het centrale motoneuron en het perifere motoneuron, in twee verschillende streken, alsmede van een aantasting van het centrale motoneuron in een bovenliggende streek;

De geneesheer, specialist in de neurologie of in de neuropsychiatrie, bezorgt een gemotiveerd verslag met de bovengenoemde criteria aan de adviserend geneesheer.

Op basis van dat verslag overhandigt de adviserend geneesheer de rechthebbende de machtiging waarvan het model is vastgelegd onder "b" van de bijlage III bij dit besluit en waarvan de geldigheidsduur beperkt is tot 4 maanden.

De machtiging tot vergoeding kan voor nieuwe perioden van 4 maanden worden verlengd als de doeltreffendheid is aangetoond en na een gemotiveerde aanvraag van de behandelende geneesheer.

(Tabel niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. 29-01-1999, p. 2607).

Art. 2. In bijlage II van hetzelfde besluit, onder rubriek IV., een als volgt opgesteld punt 16 toevoegen : "De geneesmiddelen bestemd voor de behandeling van amyotrofe laterale sclerose. - Criterium B-238".

Art. 3. Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 januari 1999.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Sociale Zaken,

Mevr. M. DE GALAN

Aanhef

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT