30 JUNI 2011. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 juni 2000 tot vaststelling van de tegemoetkoming bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de centra voor dagverzorging

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 37, § 12, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995 en van 24 december 1999;

Gelet op het ministerieel besluit van 22 juni 2000 tot vaststelling van de tegemoetkoming bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de centra voor dagverzorging;

Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 6 oktober 2010;

Gelet op het voorstel van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gedaan op 11 oktober 2010;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op18 januari 2011;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 2 maart 2011;

Gelet op het advies 49.380/2 van de Raad van State, gegeven op 6 april 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 1, eerste lid, van het ministerieel besluit van 22 juni 2000 tot vaststelling van de tegemoetkoming bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de centra voor dagverzorging, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 28 mei 2001, 26 november 2001, 26 september 2002, 22 oktober 2003, 7 februari 2006, 1 maart 2007 en 25 maart 2008, worden de woorden « en 40,35 euro vanaf 1 april 2008 » vervangen door de woorden « 40,35 euro vanaf 1 april 2008, 40,42 euro vanaf 1 januari 2009, en 41,5 euro vanaf 1 juli 2011 ».

Art. 2. Artikel 2, § 1, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 25 maart 2008, wordt vervangen als volgt :

Om de in artikel 1 bedoelde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering te kunnen genieten, moeten de centra voor dagverzorging beschikken over hun eigen loontrekkend of statutair verpleegkundig en verzorgend personeel, over hun eigen loontrekkende of statutaire kinesitherapeuten en/of ergotherapeuten en/of logopedisten en over voldoende aanvullend gekwalificeerd personeel (met name « personeel voor reactivering ») dat taken vervult inzake reactivatie, revalidatie en sociale reïntegratie. Het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT