Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 9 augustus 2002 waarbij de schade veroorzaakt aan bepaalde teelten door de overvloedige regenval van oktober en november 2000 op het grondgebied van verscheidene gemeenten als een landbouwramp wordt beschouwd, waarbij de geografische omvang van deze ramp..., de 12 août 2002

Artikel 1. De schadeloosstelling voorzien in art. 3 van het koninklijk besluit van 9 augustus 2002, waarbij de schade veroorzaakt aan bepaalde teelten door de overvloedige regenval van oktober en november 2000 op het grondgebied van verscheidene gemeenten als een landbouwramp wordt beschouwd, waarbij de geografische omvang van deze ramp afgebakend wordt en waarbij de schadeloosstelling van de schade wordt vastgesteld, maakt het voorwerp uit van een aanvraag volgens het formulier in bijlage, in te dienen door de getroffen landbouwers. Dit formulier is beschikbaar bij de administratie van elke betrokken gemeente.

Art. 2. De aanvraag moet ingediend worden per aangetekend schrijven bij de gouverneur van de betrokken provincie, voor het einde van de derde maand volgend op de maand waarop het koninklijk besluit waarbij de schade veroorzaakt aan bepaalde teelten door de overvloedige regenval van oktober en november 2000 op het grondgebied van verscheiden gemeenten als een landbouwramp wordt beschouwd, waarbij de geografische omvang van deze ramp wordt afgebakend en waarbij de schadeloosstelling wordt vastgesteld, in het Belgisch Staatsblad werd bekendgemaakt. Geen aanvraag ingediend na de vereiste termijn zal in aanmerking genomen worden.

Art. 3. De aanvrager voegt bij zijn aanvraag alle nuttige bewijsstukken vermeld in de bijlage van dit besluit.

Art. 4. De aanvrager geeft het Ministerie van Middenstand en Landbouw, evenals de provinciale besturen, de toelating bij de bevoegde gewestelijke diensten en bij het Nationaal Instituut voor de Statistiek de hem betreffende gegevens op te vragen van de oppervlakteaangifte van 2000, respectievelijk van de landbouwtelling van 15 mei 2000 en er rekening mee te houden als ze in tegenspraak zijn met de gegevens van zijn aanvraag.

Art. 5. Als de teeltoppervlakten vermeld in het aanvraagformulier groter zijn dan de teeltoppervlakten die werden aangegeven bij de oppervlakteaangifte voor de toekenning van premies voor bepaalde akkerbouwgewassen of voor rundvee die in 2000 bij het Ministerie van Middenstand en Landbouw werd ingediend wordt de schadeloosstelling beperkt tot de bij de oppervlakteaangifte aangegeven oppervlakte. Ingeval er geen oppervlakteaangifte in 2000 werd ingediend, zal er met de land- en tuinbouwtelling van 15 mei 2000 rekening gehouden worden.

Art. 6. Onverminderd de strafbepalingen vervat in het koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen te doen in verband met de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT