14 JULI 2011. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 28 februari 2008 houdende het deel van de inkomsten afkomstig van de tarifering van water voorbehouden voor maatschappelijke doeleinden

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid, met name de artikelen 38, § 4 en 58;

Gelet op het besluit van 28 februari 2008 houdende het deel van de inkomsten afkomstig van de tarifering van water voorbehouden voor maatschappelijke doeleinden;

Gelet op het advies van de Raad voor het Leefmilieu voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 13 april 2011;

Gelet op het advies van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 28 april 2011;

Gelet op advies 49.747/3 van de Raad van State, gegeven op 14 juni 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, lid 1, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Minister bevoegd voor Waterbeleid;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Artikel 1 van het besluit van 28 februari 2008 houdende het deel van de inkomsten afkomstig van de tarifering van water voorbehouden voor maatschappelijke doeleinden wordt vervangen door de volgende bepaling :

§ 1. De operator bedoeld in artikel 17, § 1, 4°, van de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid, hierna 'de Operator' genoemd, reserveert elk jaar voor maatschappelijke doeleinden een bedrag van 0,03 EUR per gefactureerde m3 water.

§ 2. De Operator bezorgt de Regering jaarlijks vóór 30 juni een verslag waarin de aanwending van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT