19 DECEMBER 2002. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven

VERSLAG AAN DE KONING

Sire,

De Richtlijn nr. 1999/85/EG (1), in werking getreden op 28 oktober 1999, wijzigt de (Zesde) Richtlijn nr. 77/388/EEG (2) van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake omzetbelasting - Gemeenschappelijk stelsel van de belasting over de toegevoegde waarde : uniforme grondslag, wat de mogelijkheid betreft om bij wijze van experiment een verlaagd BTW-tarief toe te passen op arbeidsintensieve diensten, die het voorwerp uit maken van ten hoogste twee van de vijf categorieën opgesomd in bijlage K van deze richtlijn.

Deze richtlijn heeft tot doel de lidstaten die dit wensen de mogelijkheid te geven te experimenteren met een gerichte BTW-verlaging voor deze diensten teneinde de werkgelegenheid te bevorderen en het zwartwerk tegen te gaan.

De Beschikking 2000/185/EG (3) van de Raad van 28 februari 2000 heeft België gemachtigd een verlaagd BTW-tarief toe te passen op de renovatie en herstel van particuliere woningen ouder dan vijf jaar, met uitzondering van materialen die een beduidend deel vertegenwoordigen van de waarde van de verstrekte diensten, als ook op de herstelling van fietsen, schoeisel, lederwaren, kleding en huishoudlinnen.

Artikel 28, lid 6, van de voornoemde Zesde Richtlijn machtigt de toepassing van dit verlaagd tarief voor de periode vanaf 1 januari 2000 tot 31 december 2002.

Het blijkt evenwel dat het noodzakelijk is om de toepassingsperiode van de maatregel met betrekking tot de arbeidsintensieve diensten te verlengen opdat de Europese Commissie over de nodige tijd zou beschikken voor een globale en grondige evaluatie van de verslagen van de verschillende lidstaten, en om zo nodig op middellange termijn een herziening en rationalisering van de voorschriften en afwijkingen met betrekking tot de verlaagde BTW-tarieven te voorzien.

In die omstandigheden, machtigt artikel 28, lid 6, eerste alinea, nieuw, van de Richtlijn 77/388/EG, overeenkomstig artikel 1 van de Richtlijn 2002/92/EG (4), de betrokken lidstaten om onder dezelfde voorwaarden, zonder de reikwijdte van het experiment te wijzigen of te verruimen, de geldigheidsduur met een jaar te verlengen tot 31 december 2003.

De Beschikking 2002/954/EG (5) van de Raad van 3 december 2002 verlengt de geldigheidsduur van de beschikking 2000/185/EG.

Het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970, tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven. (Belgisch Staatsblad van 31...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT