Koninklijk besluit tot wijziging van de tarieven gevoegd bij de wet van 30 juni 1999 houdende het tarief der consulaire rechten en der kanselarijrechten., de 5 septembre 2001

Artikel 1. In Bijlage I, afdeling III, gevoegd bij de wet van 30 juni 1999 houdende het tarief der consulaire rechten en der kanselarijrechten wordt rubriek 30 vervangen door de volgende bepaling :

" 30 a. Paspoort geldig gedurende een jaar per akte 10 EUR

 1. Paspoort geldig gedurende vijf jaar id. 50 EUR

 2. Verlenging voor een jaar van de id. 10 EUR

  geldigheidsduur van een paspoort

 3. Paspoort geldig gedurende maximum twee id. gratis

  jaar, afgegeven aan een minderjarige

 4. Voorlopig paspoort id. 50 EUR

  Art. 2. In Bijlage I, afdeling III, gevoegd bij dezelfde wet wordt rubriek 32 vervangen door de volgende bepaling :

  " 32 Visumaanvraag in een vreemd paspoort :

 5. Transitvisum voor luchthavenpassagiers per akte 10 EUR

  (een, twee of verscheidene binnenkomsten)

 6. Transitvisum (een, twee of verscheidene id. 10 EUR

  binnenkomsten)

 7. Reisvisum geldig 30 dagen (een, twee of id. 25 EUR

  verscheidene binnenkomsten)

 8. Reisvisum geldig 90 dagen - een binnenkomst id. 30 EUR

 9. Reisvisum geldig 30 dagen - meerdere id. 35 EUR

  binnenkomsten

 10. Reisvisum geldig 1 jaar - meerdere id. 50 EUR

  binnenkomsten

 11. Reisvisum geldig vijf jaar maximum, id. 50 EUR + 30 EUR

  per bijkomend

  jaar

 12. Transitvisum in een collectief (11) id. 10 EUR + 1 EUR

  paspoort (type a of b) per persoon

 13. Reisvisum in een collectief(11) paspoort - id. 30 EUR + 1 EUR

  geldig 30 dagen - een of twee binnenkomsten per persoon

 14. Reisvisum in een collectief (11) paspoort - id. 30 EUR + 3 EUR

  geldig 30 dagen - meerdere binnenkomsten per persoon

  N.B : voor het innen van de rechten is een visumverklaring gelijkgesteld

  met een visum.

  (11) groep van 5 tot 50 personen.

  Art. 3. In Bijlage I, afdeling III, gevoegd bij dezelfde wet wordt rubriek 36 vervangen door de volgende bepaling :

  " 36 a. Identiteitskaart per akte 5 EUR

 15. Bewijs van inschrijving id. gratis

  Art. 4. In Bijlage I, afdeling V, gevoegd bij dezelfde wet wordt rubriek 51 vervangen door de volgende bepaling :

  " 51 Noodreistitel (E.T.D) per akte 5 EUR

  Art. 5. In Bijlage II, afdeling 2, gevoegd bij dezelfde wet wordt artikel 2 vervangen door de volgende bepaling : " Artikel 2. De kanselarijrechten op de Belgische paspoorten worden vastgesteld als volgt :

  1. Paspoort geldig voor een jaar per akte 400 frank

  2. Paspoort geldig voor vijf jaar id. 2 000 frank

  3. Verlenging voor een jaar van de id. 400 frank

   geldigheidsduur van een paspoort

  4. Paspoort geldig gedurende maximum twee jaar, id. gratis

   afgegeven aan een minderjarige

  5. Voorlopig paspoort id. 2 000...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT