Koninklijk besluit van 12 januari 1993 tot vaststelling van het tarief van het ereloon en de kosten voor de geneesheer-deskundigen aangewezen inzake geschillen betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten en koninklijk besluit van 21 november 1994 tot vaststelling van het tarief van de erelonen en de kosten voor de..., de 31 décembre 1997

Artikel M. De in artikel 1, eerste lid, 1°, 2° en 3°, b) en c) van de bovenvermelde koninklijke besluiten opgenomen bedragen zijn, voor het jaar 1998, gelijk aan :

  1. persoonlijk ereloon van de deskundige : 11 081 frank;

  2. administratieve kosten : 3 316 frank;

  3. kosten voor de bijkomende onderzoeken :

  1. onderzoeken uitgevoerd door een psycholoog, met volledige reeks testen : 4 504 frank;

  2. elk ander onderzoek (m.a.w. niet-medisch onderzoek of onderzoek niet bedoeld in b) : 2 252 frank.

Deze bedragen zijn van toepassing voor de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT