Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit 19 juli 2001 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de ambtenaren van de centrale diensten van de federale overheidsdiensten, die..., de 24 avril 2002

Artikel 1. In artikel 1 van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de ambtenaren van de centrale diensten van de federale overheidsdiensten, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen, worden volgende wijzigingen aangebracht :

 1. In de eerste taaltrap worden de woorden " door Ons overeenkomstig artikel 2, § 2, van het koninklijk besluit van 2 mei 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management- en staffuncties in de federale overheidsdiensten " vervangen door de woorden " bedoeld in het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten ";

 2. De tweede taaltrap wordt vervangen als volgt :

  " Tweede trap :

  de betrekkingen overeenstemmend met een managementfunctie -3 bedoeld in het bovenvermeld koninklijk besluit van 29 oktober 2001, het hoofd van de Cel Beleidsvoorbereiding bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 betreffende de invulling van de beleidsorganen van de federale overheidsdiensten en betreffende de personeelsleden van de federale overheidsdiensten aangewezen om deel uit te maken van een kabinet van een lid van een Regering of van een College van een Gemeenschap of een Gewest, voor zover dit hoofd niet reeds aan een taalkader onderworpen is, evenals de graden in uitdoving die behoren tot de rangen 17 en 16 en de graden die behoren tot de rangen 15 en 13; "

 3. In de derde taaltrap worden de woorden " met inbegrip van het hoofd " geschrapt.

  Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

  Art. 3. Onze Ministers en Onze Staatssecretarissen zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

  Gegeven te Brussel, 24 april 2002.

  ALBERT

  Van Koningswege :

  De Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen,

  L. VAN DEN BOSSCHE.

  Aanhef

  ALBERT II, Koning der Belgen,

  Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

  Gelet op de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, inzonderheid op artikel 43, § 3, vierde lid gewijzigd bij koninklijk besluit van 22 juli 1993 en bij de wetten van 10 april 1995 en 19 oktober 1998;

  Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 21 maart 2002;

  Gelet op...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT