23 JANUARI 2003. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de taalkaders van het personeel van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij., de 23 janvier 2003

Artikel 1. Op de 1e, 2e en 3e trap van de hiÎrarchie zijn de vaste betrekkingen van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij ingedeeld op grond van de volgende taalkaders :

Tweetalig kader

-

Voorbehouden Voorbehouden

Trappen voor de voor de

van de Nederlands Frans betrekkingen agenten

hierarchie kader kader van de van de

Nederlandse Franse

taalrol taalrol

1 40 40 10 10

2 40 40 10 10

3 40 40 10 10

Art. 2. Van de 4e tot de 13e trap van de hiÎrarchie worden de vaste betrekkingen van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij onderverdeeld volgens de onderstaande tabel.

Nederlands kader Frans kader

- -

Trap van Percentage Percentage

de hierarchie betrekkingen betrekkingen

4 26,78 % 73,22 %

5 26,78 % 73,22 %

6 26,78 % 73,22 %

7 26,78 % 73,22 %

8 26,78 % 73,22 %

9 26,78 % 73,22 %

10 26,78 % 73,22 %

11 26,78 % 73,22 %

12 26,78 % 73,22 %

13 26,78 % 73,22 %

Art. 3. Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 oktober 1993 tot vaststelling van de taalkaders van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij wordt opgeheven.

Art. 4. Dit besluit treedt in werking op 1 november 2002.

Art. 5. De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Huisvesting wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 23 januari 2003.

De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

F.-X. de DONNEA

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Huisvesting,

E. TOMAS.

Aanhef

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoˆrdineerd op 18 juli 1966, inzonderheid op artikel 43, ß 3, zoals gewijzigd door de wetten van 10 april 1995 en 19 oktober 1998;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2002 houdende het administratief en geldelijk statuut van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 januari 2003 tot vaststelling van de organieke personeelsformatie van het personeel van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij;

Gelet op het advies van de Raad van Bestuur van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij;

Overwegende dat voldaan is aan de voorschriften van artikel 54, tweede lid, van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoˆrdineerd op 18 juli 1966;

Gelet op het advies van de vakbondsafvaardigingen;

Gelet op het akkoord...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT