Besluit 2008/1551 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit 2007/1131 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de erkenning en de subsidiëring van de diensten voor begeleiding en de diensten voor dovenvertolking, de 11 mars 2009

Artikel 1. Het besluit regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 128 van de Grondwet, krachtens artikel 138 van de Grondwet.

Art. 2. Artikel 2 van het besluit 2007/1131 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 22 mei 2008 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de diensten voor begeleiding en de diensten voor dovenvertolking wordt aangevuld met een als volgt luidend 7° :

  1. " persoon in een toestand van grote afhankelijkheid ", gehandicapte persoon die als dusdanig door het multidisciplinaire team wordt geïdentificeerd, zoals bedoeld in artikel 10 van het Decreet, vanwege de aard en de ernst van de handicap, de noodzaak van een actieve en bestendige aanwezigheid van een derde persoon. Bovendien beschikt deze persoon niet over een voldoende of bevredigend antwoord op zijn of haar behoeften.

    Art. 3. Artikel 10 § 1 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een als volgt luidend 6°, 7° en 8° :

  2. de organisatie van vrijetijdsbesteding voor personen in een toestand van grote afhankelijkheid : organisatie van regelmatige activiteiten of verblijven voor een minimum van 2/3 deelnemers in een toestand van grote afhankelijkheid à raison van ten minste 550 prestaties per jaar met een maximum van 160 periodes, zoals gedefinieerd in § 1, 3°, van dit artikel, per persoon en per jaar.

    De prestaties worden als volgt opgeteld : elke periode zoals gedefinieerd in § 1, 3°, van dit artikel, wordt vermenigvuldigd met het aantal gehandicapte personen die eraan deelnemen.

  3. extra-sitting : organisatie van een individuele actieve oppas, thuis of buitenshuis, voor een minimum van 1/3 van personen in een toestand van grote afhankelijkheid en à raison van ten minste 1 000 uren oppas per jaar, zonder overschrijding van 450 uren per persoon en per jaar.

  4. bijstand in kritische situaties : bijstand aan de teams van vakmensen, aan familie en aan de gehandicapte persoon wanneer deze zich in omstandigheden bevindt die zijn persoon of andermans persoon in gevaar brengen of indien hierdoor een sociale of familiale uitsluiting veroorzaakt kan worden. Deze bijstand kan de vorm aannemen van steun aan de gehandicapte persoon, aan zijn entourage (familie, opvang), steun bij het gebruik van specifieke strategie, coördinatie of bemiddeling tussen de verschillende actoren die hierbij een rol kunnen spelen, een bewustmaking en een mobilisatie van teams van vakmensen. De sturing van ten minste 6 personen per jaar is een vereiste.

    Art. 4. Artikel 21 van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT