24 FEBRUARI 2011. - Besluit 2010/1225 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van besluit 2008/1584 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 12 februari 2009 betreffende de erkenning, de tegemoetkoming en de subsidiëring van erkende ondernemingen met aangepast werk

Het College,

Gelet op het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 4 maart 1999 betreffende de sociale integratie van personen met een handicap en hun inschakeling in het arbeidsproces, gewijzigd door het decreet van 5 februari 2004, inzonderheid artikel 38;

Gelet op het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 12 februari 2009 betreffende de erkenning, de tegemoetkoming en de subsidiëring van erkende ondernemingen met aangepast werk;

Gelet op het advies van de afdeling "Gehandicapten » van de Franstalige Brusselse Adviesraad voor Bijstand aan personen en Gezondheid, gegeven op 10 november 2010;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 7 december 2010;

Gelet op de akkoordbevinding van het Collegelid belast met Begroting, gegeven op 16 december 2010;

Gelet op het advies nr. 49.137/4 van de Raad van State, gegeven op 24 januari 2011, in toepassing van artikel 84, § 1, lid 1, 1° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van het Collegelid belast met het Beleid inzake bijstand aan personen met een handicap,

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Het besluit regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 128 van de Grondwet, krachtens artikel 138 van de Grondwet.

Art. 2. In artikel 31, lid 3, van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 12 februari 2009 betreffende de erkenning, de tegemoetkoming en de subsidiëring van erkende ondernemingen met aangepast werk, zoals gewijzigd, worden de woorden « Ze omvat een eindejaarspremie van 1,54 % in 2006 en 2,54 % in 2008 » aangevuld met de woorden « Ze omvat een eindejaarspremie van 1,54 % in 2006 en 2007, van 2,54 % in 2008 en 2009 en van 3,16 % vanaf 2010. »

Art. 3. In artikel 37, lid 6, van hetzelfde besluit worden de woorden « een eindejaarspremie van 1,54 % in 2006 en 2,54 % in 2008 » aangevuld met de woorden « een eindejaarspremie van 1,54 % in 2006 en 2007, van 2,54 % in 2008 en 2009 en van 3,16 % vanaf 2010. »

Art. 4. In artikel 40, §2, van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

  1. in paragraaf 2, het bedrag « 25 000 » wordt vervangen door het bedrag « 53 000 »;

  2. ...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT