25 JANUARI 2008. - Verordening nr. 07/01 houdende de erkenning en subsidiëring van sociaal-culturele verenigingen bekrachtigd bij collegebesluit nr. 08/10

De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft aangenomen en wij, het College, bekrachtigen hetgeen volgt :

HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1. Deze verordening regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 166, § 3, 1° van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994.

Art. 2. Deze verordening schept een regelend kader voor de erkenning en de subsidiëring van sociaal-cultureel volwassenenwerk in verenigingsverband.

Art. 3. In deze verordening wordt bedoeld met :

  1. sociaal-cultureel volwassenenwerk : activiteiten die de ontplooiing van volwassenen en hun maatschappelijke participatie willen bevorderen; personen nemen er vrijwillig deel aan, los van enig schoolverband en los van elke vorm van beroepsopleiding;

  2. lokale vereniging : een vereniging, afdeling of kern, zijnde een duurzame organisatie van vrijwilligers die verantwoordelijkheid opnemen voor de bestuurlijke en inhoudelijke werking, op een gemeente- of wijkniveau actief is en al dan niet professioneel ondersteund wordt door een bovenlokale of regionale vereniging;

  3. bovenlokale vereniging : een duurzame organisatie van vrijwilligers die verantwoordelijkheid opnemen voor de bestuurlijke en inhoudelijke werking, op een gemeenteoverschrijdend niveau actief is, al dan niet ondersteunend of overkoepelend werkt naar lokale verenigingen, afdelingen of kernen en al dan niet professioneel ondersteund wordt door een landelijke of regionale vereniging of beweging;

  4. regionale vereniging : een netwerk van afdelingen, kernen of groepen, dat gericht is op de zingeving en emancipatie van leden en deelnemers, met het oog op persoonlijke en maatschappelijke ontplooiing : de vereniging heeft een gemeenschapsvormende functie; ze ontplooit een werking in groepsverband en hanteert een sociaal-culturele methodiek; ze is actief in een minimum aantal gemeenten in het hoofdstedelijk gewest en ze wordt overkoepeld door een door de Vlaamse Gemeenschap erkende landelijke vereniging of beweging; voor de toepassing van deze verordening worden de Brusselse deelgemeenten Haren, Laken en Neder-over-Heembeek beschouwd als aparte gemeenten.

  5. het decreet : het decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk;

  6. beleidsplan : een document waarin de organisatie haar toekomstig beleid duidelijk maakt voor zichzelf, voor de overheid en voor de buitenwereld; het omvat de missie van de organisatie, datgene wat ze op het ogenblik van de opmaak van het beleidsplan doet, datgene wat ze...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT