Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 juli 2001 houdende de voorwaarden voor het organiseren van en de bepalingen over de toestemming voor en de subsidiëring van buitenschoolse opvang in aparte lokalen in kinderdagverblijven., de 25 avril 2008

Artikel 1. Artikel 8, § 2, van het ministerieel besluit van 9 juli 2001 houdende de voorwaarden voor het organiseren van en de bepalingen over de toestemming voor en de subsidiëring van buitenschoolse opvang in aparte lokalen in kinderdagverblijven, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 13 juli 2007, wordt gewijzigd als volgt :

"§ 2. De begeleider moet minstens achttien jaar oud zijn en moet beschikken over één van de volgende kwalificatiebewijzen :

 1. ofwel over een attest van de opleiding 'begeleider buitenschoolse opvang', gegeven door een door Kind en Gezin erkende opleidingsorganisatie;

 2. ofwel over een titel van beroepsbekwaamheid 'begeleider buitenschoolse opvang' als vermeld in het decreet van 30 april 2004 over het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid;

 3. ofwel over een attest van de cursus 'verantwoordelijke in de kinderopvang', tot 2004 'beheerder particuliere opvanginstelling' genoemd, die georganiseerd wordt door het Vlaams Instituut voor Zelfstandige Ondernemers in Syntra-centra, op voorwaarde dat de cursus 'begeleider buitenschoolse opvang' mee geïntegreerd is;

 4. ofwel over een diploma of attest van één van de hierna vermelde opleidingen :

  1. uit het beroepssecundair onderwijs : het derde jaar van de derde graad 'kinderzorg'; de opleiding 'kinderzorg' en de opleiding 'begeleider buitenschoolse opvang' van het volwassenenonderwijs; de opleiding 'kinderzorg/begeleider in de kinderopvang' van het volwassenenonderwijs; het derde jaar van de derde graad van een 'naamloos leerjaar' als bij dat eindstudiebewijs een door de bevoegde verificateur van Onderwijs voor waar en echt verklaard attest is gevoegd waarop vermeld is dat het leerplan 'kinderzorg' volledig gevolgd is; de opleiding 'begeleider in de kinderopvang' van het experimentele modulaire beroepssecundair onderwijs; het derde jaar van de vierde graad 'verpleegkunde';

  2. uit het technisch secundair onderwijs : het tweede jaar van de derde graad 'sociale en technische wetenschappen'; het tweede jaar van de derde graad

   'jeugd- en gehandicaptenzorg'; het tweede jaar van de derde graad 'gezondheids- en welzijnswetenschappen'; het derde jaar van de derde graad 'internaatswerking' of 'leefgroepenwerking'; de opleiding 'jeugd- en gehandicaptenzorg' van het volwassenenonderwijs;

  3. uit het hoger of universitair onderwijs : hoger onderwijs van één of meer cycli; hoger onderwijs van sociale promotie van het korte type; universitair onderwijs van één of meer cycli...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT