30 MEI 2011. - Koninklijk besluit betreffende het internationaal certificaat voor de bestuurder van een pleziervaartuig en tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 1993 betreffende het stuurbrevet vereist voor het bevaren van de scheepvaartwegen van het Rijk met betrekking tot zekere categorieën van pleziervaartuigen

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 15 maart 1971 betreffende de scheepvaartrechten te heffen op de waterwegen onder beheer van de Staat, artikel 11, 1°;

Gelet op de wet van 21 mei 1991 betreffende het invoeren van een stuurbrevet voor het bevaren van de scheepvaartwegen van het Rijk, de artikelen 1 en 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 juni 1993 betreffende het stuurbrevet vereist voor het bevaren van de scheepvaartwegen van het Rijk met betrekking tot zekere categorieën van pleziervaartuigen;

Gelet op de betrokkenheid van de gewestregeringen;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 14 maart 2011;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris van Begroting, d.d. 12 april 2011;

Gelet op advies 49.423/4 van de Raad van State, gegeven op 18 april 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Eerste Minister en de Staatssecretaris voor Mobiliteit,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

 1. « de Minister » : de Minister tot wiens bevoegdheid de Pleziervaart behoort;

 2. « Directoraat-generaal Maritiem Vervoer » : het Directoraat-generaal Maritiem Vervoer van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer;

 3. « Directeur-generaal »; de Directeur-generaal van het Directoraat-generaal Maritiem Vervoer;

 4. « het algemeen stuurbrevet » : het stuurbrevet zoals bepaald in artikel 3, tweede lid, van het koninklijk besluit van 2 juni 1993 betreffende het stuurbrevet vereist voor het bevaren van de scheepvaartwegen van het Rijk met betrekking tot zekere categorieën van pleziervaartuigen;

 5. « het beperkt stuurbrevet » : het stuurbrevet zoals bepaald in artikel 3, derde lid, van het koninklijk besluit van 2 juni 1993 betreffende het stuurbrevet vereist voor het bevaren van de scheepvaartwegen van het Rijk met betrekking tot zekere categorieën van pleziervaartuigen;

 6. « het brevet yachtman » : het brevet zoals bepaald in artikel 20 van het koninklijk besluit van 21 mei 1958 betreffende de toekenning van de brevetten, diploma's, certificaten en vergunningen in de koopvaardij, de zeevisserij en de pleziervaart;

 7. « het brevet yachtnavigator » : het brevet zoals bepaald in artikel 21 van het koninklijk besluit van 21 mei 1958 betreffende de toekenning van de brevetten, diploma's, certificaten en vergunningen in de koopvaardij, de zeevisserij en de pleziervaart;

 8. « het vaarbewijs A »; het vaarbewijs zoals bepaald in artikel 3, eerste lid, 1°, van het koninklijk besluit van 23 december 1998 betreffende het verkrijgen van vaarbewijzen voor het besturen van binnenvaartuigen bestemd voor het goederen- en personenvervoer;

 9. « het vaarbewijs B »; het vaarbewijs zoals bepaald in artikel 3, eerste lid, 2°, van het koninklijk besluit van 23 december 1998 betreffende het verkrijgen van vaarbewijzen voor het besturen van binnenvaartuigen bestemd voor het goederen- en personenvervoer;

 10. « het rijnpatent »; het patent zoals bepaald in artikel 3, derde lid, van het koninklijk besluit van 23 december 1998 betreffende het verkrijgen van vaarbewijzen voor het besturen van binnenvaartuigen bestemd voor het goederen- en personenvervoer;

 11. « het ICC » : het internationaal certificaat voor de bestuurder van een pleziervaartuig zoals bedoeld in artikel 2;

 12. « de organisatie voor de pleziervaart » : een vereniging waarvan de statuten openbaar...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT