Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 mei 1999 tot bepaling van de modaliteiten van de storting van de forfaitaire vermindering, bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector,..., de 14 novembre 2001

Artikel 1. Artikel 2bis, eerste lid van het ministerieel besluit van 4 mei 1999 tot bepaling van de modaliteiten van de storting van de forfaitaire vermindering, bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit-sector, aan de sectorale fondsen van de privé non-profit sector, ingevoegd bij het ministerieel besluit van 20 december 2000 en gewijzigd bij het ministerieel besluit van 16 oktober 2001, wordt aangevuld als volgt :

" Voor het vierde kwartaal van het jaar 2001, stort de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aan de sectorale fondsen bijkomend de volgende bedragen :

  1. Fonds Sociale Maribel voor de thuisverpleging: 644.771,06 EUR;

  2. Fonds Sociale Maribel voor de bicommunautaire gezondheidsinrichtingen en -diensten : 322.385,53 EUR. ".

Art. 2. Voor de periode van 1 oktober 2001 tot 31 december 2001, geldt in de plaats van het bedrag van " 644.771,06 EUR ", vermeld in art. 1, het bedrag van " 26 010 000 BEF " en in de plaats van het bedrag van " 322.385,53 EUR ", vermeld in hetzelfde artikel, het bedrag van " 13 005 000 BEF ".

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2001.

Brussel, 14 november 2001.

De Minister van Werkgelegenheid,

Mevr. L. ONKELINX

De Minister van Sociale Zaken,

F. VANDENBROUCKE

De Minister van Volksgezondheid,

Mevr. M. AELVOET.

Aanhef

De Minister van Werkgelegenheid,

De Minister van Sociale Zaken,

De Minister van Volksgezondheid,

Gelet op de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, inzonderheid op artikel 35, § 5, derde lid, vervangen bij de wetten van 26 maart 1999 en 24 december 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector, inzonderheid op artikel 2, vijfde lid, gewijzigd...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT