Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 mei 1999 tot bepaling van de modaliteiten van de storting van de forfaitaire vermindering, bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector,..., de 22 août 2002

Artikel 1. In het ministerieel besluit van 4 mei 1999 tot bepaling van de modaliteiten van de storting van de forfaitaire vermindering, bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector aan de sectorale fondsen van de privé non-profitsector, wordt een artikel 2ter ingevoegd, luidende :

" Art. 2ter. Voor het eerste semester van het jaar 2001, stort de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aan de sectorale fondsen de volgende bedragen :

 1. " Fonds social bruxellois Maribel social " : 93.761 EUR;

 2. Vlaams fonds ter bevordering van de tewerkstelling in de ondernemingen voor beschutte tewerkstelling : 293.821 EUR;

 3. Sociaal Fonds ter bevordering van de tewerkstelling in de beschutte werkplaatsen : 145.994 EUR.

  Voor het tweede semester van het jaar 2001, stort de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aan de sectorale fondsen de volgende bedragen :

 4. " Fonds social bruxellois Maribel social " : 94.002 EUR;

 5. Vlaams fonds ter bevordering van de tewerkstelling in de ondernemingen voor beschutte tewerkstelling : 290.776 EUR;

 6. Sociaal Fonds ter bevordering van de tewerkstelling in de beschutte werkplaatsen : 213.195 EUR. "

  Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juni 2002.

  Brussel, 22 augustus 2002.

  De Minister van Werkgelegenheid,

  Mevr. L. ONKELINX

  De Minister van Sociale Zaken,

  F. VANDENBROUCKE

  De Minister van Volksgezondheid,

  Mevr. M. AELVOET.

  Aanhef

  De Minister van Werkgelegenheid,

  De Minister van Sociale Zaken,

  De Minister van Volksgezondheid,

  Gelet op de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, inzonderheid op artikel 35, § 5, derde lid, vervangen bij de wetten van 26 maart 1999 en 24 december 1999;

  Gelet op het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector, inzonderheid op artikel 2, vijfde lid, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 16 april 1998 en 3 mei 1999;

  Gelet op het ministerieel besluit van 4 mei 1999 tot bepaling van de modaliteiten van de storting van de forfaitaire vermindering, bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT