Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 4 van het ministerieel besluit van 1 oktober 2007 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2007 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest., de 17 septembre 2008

Artikel 1. Ter uitvoering van artikel 4 van het ministerieel besluit van 1 oktober 2007 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2007 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest bevat dit besluit de oproep tot indiening van subsidieaanvragen door ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest, en de vereiste gegevens.

Art. 2. De periode voor de indiening van de subsidieaanvragen gaat in op de datum van de inwerkingtreding van dit besluit en eindigt op 23 december 2008. Begin- en einddatum zijn in deze periode inbegrepen.

Art. 3. De subsidie voor de oproep, vermeld in artikel 1, bedraagt voor kleine en middelgrote ondernemingen 20 % en voor grote ondernemingen 10 %. Het subsidiebedrag per subsidieaanvraag bedraagt maximaal 1.500.000 euro.

Art. 4. Voor de beoordeling van de oproep zijn de volgende criteria van toepassing :

 1. de mate waarin de ecologie-investering bijdraagt tot de realisatie van de Kyotodoelstellingen of de doelstellingen, vermeld in het Vlaamse milieubeleidsplan. Dat criterium wordt beoordeeld op basis van de performantiefactor die toegekend is aan elke technologie die voorkomt op de limitatieve technologieënlijst;

 2. de economische leefbaarheid van de onderneming. Dat criterium wordt beoordeeld op basis van de cashflowgeneratie voor belastingen ten opzichte van de totale activa;

 3. de toetreding tot een energiebeleidsovereenkomst, gesloten met het Vlaamse Gewest, en voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de toetreding. Dat criterium wordt beoordeeld aan de hand van het al of niet toegetreden zijn tot het auditconvenant;

 4. het beschikken over een milieucertificaat. Dat criterium wordt beoordeeld op basis van het in het bezit hebben op de indieningsdatum van de volgende certificaten :

 1. Milieucharter;

 2. ISO 14001;

 3. EMAS.

De criteria, vermeld in het eerste lid, worden verder toegelicht in bijlage I de bij dit besluit is gevoegd.

Art. 5. Het gewicht van de criteria, vermeld in artikel 20, § 3, van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2007 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest, wordt bepaald door de wegingscoëfficiënt. De wegingscoëfficiënten voor elk van die criteria bedragen :

Criteria Wegingscoefficient

- -

performantiefactor (P) 0,90

cashflowratio (C) 0,03

auditconvenant (A) 0,03

milieucertificaat (M) 0,04

totaalscore (S) 1,00

Art. 6. Ter uitvoering van artikel 12, vierde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2007 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest, wordt de limitatieve technologieënlijst als bijlage II bij dit besluit gevoegd.

Art. 7. De subsidie-enveloppe is voor deze oproep vastgesteld op 25.000.000 euro.

Art. 8. Dit besluit treedt in werking op 17 september 2008.

Brussel, 17 september 2008.

P. CEYSENS

BIJLAGEN.

Art. N1. Bijlage I. - Toelichting bij de beoordelingscriteria, vermeld in artikel 4

De criteria

 1. De mate waarin de ecologie-investering bijdraagt tot de realisatie van de Kyotodoelstellingen of de doelstellingen, vermeld in het Vlaamse milieubeleidsplan

  Aan elke technologie die voorkomt op de limitatieve technologieënlijst (LTL), werd een performantiefactor toegekend.

  De...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT