Regie der Gebouwen. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 1 augustus 2002, wordt de heer Steegmans, Antony, tot vast ambtenaar benoemd in een betrekking van ingenieur bij de Studiedienst Bouw - Sta

Regie der Gebouwen. - Benoeming

Bij ministerieel besluit van 1 augustus 2002, wordt de heer Steegmans, Antony, tot vast ambtenaar benoemd in een betrekking van ingenieur bij de Studiedienst Bouw - Stabiliteit - Nederlands taalkader van de Regie der Gebouwen, met ingang van 1 mei 2002.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT