7 JULI 2002. - Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 11 april 1984, houdende statuut van de Adviseurs voor de Buitenlandse Handel

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 107, tweede lid, van de Grondwet;

Gelet op de bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de Gewesten en de Gemeenschappen;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 april 1984, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 juni 1997, houdende statuut van de Adviseurs voor de Buitenlandse Handel;

Gelet op artikel 3 van de gecoördineerde wetten inzake de Raad van State,

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de bevoegdheid over het afzet- en uitvoerbeleid volledig is overgedragen van de federale overheid naar de gewestelijke overheden;

Overwegende dat de federale overheid bevoegd blijft voor het multilaterale handelsbeleid en de globale economische diplomatie;

Overwegende de blijvende noodzaak voor de federale overheid om adviezen te ontvangen over buitenlandse handel en over internationale economische en financiële aangelegenheden;

Overwegende de dringende noodzakelijkheid voor de Minister van Buitenlandse Zaken en voor de Minister die de Buitenlandse Handel onder zijn bevoegdheid heeft om onafgebroken verder advies in te winnen in verband met belangrijke vraagstukken die zich kunnen stellen op gebied van de buitenlandse handel en de internationale economische en financiële aangelegenheden en om een zo uitgebreid mogelijke ideeënuitwisseling in dit verband tussen de openbare en de particuliere sectoren te ontwikkelen;

Op de voordracht van onze Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken en van onze Minister toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Artikel 1 van het koninklijk besluit van 11 april 1984 houdende statuut van de Adviseurs voor de Buitenlandse Handel, gewijzigd door het koninklijk besluit van 4 juni 1997, wordt vervangen door een nieuw artikel 1, luidende als volgt : « De Adviseurs voor de Buitenlandse Handel worden benoemd bij koninklijk besluit op voordracht van de Minister van Buitenlandse Zaken en van de federale Minister die de Buitenlandse Handel onder zijn bevoegdheid heeft. De Adviseurs voor de Buitenlandse Handel worden gekozen onder personaliteiten in België of in het buitenland gevestigd en die geacht worden te kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van de economische en handelsbetrekkingen van België in het buitenland. »

Art. 2. In hetzelfde besluit wordt artikel 2 littera (e)...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT