Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 11 april 1984, houdende statuut van de Adviseurs voor de Buitenlandse Handel., van July 07, 2002

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. Artikel 1 van het koninklijk besluit van 11 april 1984 houdende statuut van de Adviseurs voor de Buitenlandse Handel, gewijzigd door het koninklijk besluit van 4 juni 1997, wordt vervangen door een nieuw artikel 1, luidende als volgt : " De Adviseurs voor de Buitenlandse Handel worden benoemd bij koninklijk besluit op voordracht van de Minister van Buitenlandse Zaken en van de federale Minister die de Buitenlandse Handel onder zijn bevoegdheid heeft. De Adviseurs voor de Buitenlandse Handel worden gekozen onder personaliteiten in BelgiÎ of in het buitenland gevestigd en die geacht worden te kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van de economische en handelsbetrekkingen van BelgiÎ in het buitenland. "

Art. 2. In hetzelfde besluit wordt artikel 2 littera (e) door de volgende tekst vervangen :

" e) een ervaring van minimum 10 jaar hebben inzake buitenlandse handel, internationale economische of financiÎle aangelegenheden ".

Het laatste lid van artikel 2 van hetzelfde besluit wordt als volgt gewijzigd : " Bovendien mag afgeweken worden van de onder a) voorziene voorwaarde ten voordele van een persoon die de nationaliteit bezit van het land waar hij gevestigd is en die omwille van zijn beroepsrelaties kan bijdragen tot de ontwikkeling van de economische en handelsbetrekkingen van BelgiÎ met het buitenland. "

Art. 3. In hetzelfde besluit wordt lid 1 van artikel 2ter door de volgende tekst vervangen :

" de ambtenaar die aan het hoofd staat respectievelijk van de Directie-Generaal van de Bilaterale Betrekkingen en de Internationale Economische Aangelegenheden van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, van het Agentschap voor Buitenlandse Handel, van de Nationale Delcrederedienst, van de Belgische Maatschappij voor Internationale Investering en de Gouverneur van de Nationale Bank van BelgiÎ. "

Art. 4. Artikel 3 van hetzelfde besluit wordt vervangen door een nieuw artikel 3, luidende als volgt :

" De Adviseurs voor de Buitenlandse Handel hebben als opdracht :

  1. aan de Minister van Buitenlandse Zaken en aan de Minister die de Buitenlandse Handel onder zijn bevoegdheid heeft mededelingen van alle aard voor te leggen die kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van de economische en handelsbetrekkingen tussen BelgiÎ en het buitenland, met inbegrip van een jaarlijks verslag daarover dat uit eigen beweging kan worden voorgelegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken en aan de Minister die de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT