6 JULI 2009. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk Besluit van 9 maart 2006 tot vaststelling van de statuten van het « Fonds ter reductie van de globale energiekost »

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de programmawet van 27 december 2005, artikelen 30 en 31, § 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 maart 2006 tot vaststelling van de statuten van het « Fonds ter reductie van de globale energiekost »;

Gelet op het overleg met de gewesten van 29 april 2009;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 19 februari 2009;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Staatsecretaris voor Begroting van 12 maart 2009;

Gelet op advies 46.263/3 van de Raad van State, gegeven op 15 april 2009, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën, Onze Minister van Maatschappelijke Integratie, Onze Minister van Klimaat en Energie tot wiens bevoegdheden de Duurzame Ontwikkeling en het Leefmilieu behoren, en op het advies van onze in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In artikel 11.1 van de bijlage van het koninklijk besluit van 9 maart 2006 tot vaststelling van de statuten van het « Fonds ter reductie van de globale energiekost », worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in het eerste lid worden de woorden « De permanente omvang van de schuldpositie wordt beperkt tot maximaal honderd miljoen euro ( euro 100.000.000) » vervangen door de woorden « De permanente omvang van de schuldpositie wordt beperkt tot maximaal tweehonderd en vijftig miljoen euro ( euro 250.000.000) ».

Art. 2. In artikel 12 van de bijlage van het koninklijk besluit van 9 maart 2006 tot vaststelling van de statuten van het « Fonds ter reductie van de globale energiekost », worden het eerste en het tweede lid vervangen door :

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT