Statuten van de NATIONALE LOTERIJ. (NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 16-07-2002 en tekstbijwerking tot 12-05-2006), de 9 juillet 2002

TITEL I. - Rechtsvorm, definities, naam, zetel, doel, duur.

Rechtsvorm.

Artikel 1. De vennootschap is een naamloze vennootschap van publiek recht opgericht krachtens de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij.

De vennootschap is onderworpen aan de wets- en verordeningsbepalingen die van toepassing zijn op de naamloze vennootschappen voor alles wat niet anders is geregeld bij voornoemde wet van 19 april 2002 of bij de besluiten tot uitvoering ervan.

Definities.

Art. 2. Voor de toepassing van deze statuten moet worden verstaan onder :

 1. " overheid " : de Staat, de instellingen van openbaar nut en vennootschappen, instellingen of verenigingen van publiek recht die ressorteren onder de Staat, daaronder begrepen de autonome overheidsbedrijven;

 2. " belangenconflict " : elk conflict bedoeld in artikel 523, van het Wetboek van vennootschappen;

 3. " dochteronderneming " : elke onderneming die als een dochteronderneming wordt beschouwd in de zin van artikel 6.2°, van het Wetboek van vennootschappen;

 4. " de minister " : de minister tot wiens bevoegdheid Overheidsbedrijven en Participaties behoren;

 5. " de kansspelcommissie " : de commissie bedoeld in artikel 9 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers.

  Naam.

  Art. 3. De vennootschap wordt in het Nederlands " Nationale Loterij " genoemd en in het Frans " Loterie Nationale ".

  In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, moet haar naam steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding " naamloze vennootschap van publiek recht " of " société anonyme de droit public ", naargelang het geval.

  Maatschappelijke zetel.

  Art. 4. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1040 Brussel, Belliardstraat nr. 25-33. De zetel kan bij beslissing van de raad van bestuur worden overgebracht naar elke plaats binnen één van de negentien gemeenten van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad.

  De vennootschap kan, bij beslissing van de raad van bestuur, één of meerdere administratieve zetels, uitbatingzetels, bijkantoren, vertegenwoordigingen of agentschappen in België of in het buitenland vestigen.

  Doel.

  Art. 5. § 1. De vennootschap heeft ten doel :

 6. de organisatie van de openbare loterijen, in het algemeen belang en volgens handelsmethodes, in de vormen en volgens de modaliteiten door de Koning bepaald, op voordracht van de minister;

 7. de organisatie, in het algemeen belang en volgens handelsmethodes, van kansspelen in de vormen en volgens de modaliteiten door de Koning bepaald, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad op voordracht van de minister en de minister van Justitie en na advies van de kansspelcommissie;

 8. de organisatie van alle vormen van weddenschappen en wedstrijden in de vormen en volgens de modaliteiten door de Koning bepaald, op voordracht van de minister;

 9. het administratief beheer van de verrichtingen betreffende de verdeling en de bestemming van de subsidies van de Nationale Loterij;

 10. alle activiteiten, van welke aard ook, bestemd om rechtstreeks of onrechtstreeks haar diensten te bevorderen of om het meest efficiënte gebruik van haar infrastructuur mogelijk te maken.

  § 2. De Nationale Loterij kan in het kader van haar doel eveneens deelnemen aan vennootschappen, voorzover deze deelname dient tot ondersteuning van haar activiteiten opgesomd in § 1 en voorzover de Nationale Loterij of de Staat, rechtstreeks of onrechtstreeks via een overheidsbedrijf, alleen of gezamenlijk, de meerderheid der aandelen en de daaraan verbonden stemrechten in de algemene vergadering bezit alsmede de meerderheid der mandaten in de raad van bestuur.

  Elke overdracht, waardoor het belang van de Nationale Loterij of van de Staat, rechtstreeks of onrechtstreeks via een overheidsbedrijf, alleen of gezamenlijk, niet langer meer dan 50 percent bedraagt, is van rechtswege nietig, indien, binnen een termijn van drie maanden na de overdracht, dit belang, door middel van een kapitaalverhoging waarop de overheid geheel of gedeeltelijk heeft ingeschreven, niet boven de 50 percent wordt gebracht.

  § 3. In het kader van haar doel, kan de Nationale Loterij eveneens participeren in verenigingen of nationale of Europese economische samenwerkingsverbanden aangaan, voor zover deze participatie bijdraagt in de ondersteuning van haar activiteiten bedoeld in § 1.

  § 4. De Nationale Loterij kan, in afwijking van artikel 454, 4°, van het Wetboek van vennootschappen, een naamloze vennootschap alleen oprichten en inschrijven op alle aandelen van deze vennootschap, alsook in afwijking van artikel 646, § 1, tweede lid, van genoemd Wetboek van vennootschappen, alle aandelen bezitten in een naamloze vennootschap, zonder beperking van duur en zonder geacht te worden hoofdelijk borg te staan voor de verbintenissen van deze vennootschap.

  Duur.

  Art. 6. De vennootschap is voor onbepaalde duur opgericht.

  TITEL II. - Kapitaal, aandelen, obligaties.

  Kapitaal.

  Art. 7. (Het geplaatst en volgestort maatschappelijk kapitaal bedraagt tachtig miljoen euro (euro 80.000.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door achtenzeventigduizend zevenhonderd zestig (78.760) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, met stemrecht.)

  Bij beslissing van de algemene vergadering, genomen op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, kunnen verscheidene categorieën van aandelen worden gecreëerd, al dan niet bevoorrecht, met of zonder stemrecht.

  De raad van bestuur kan tot splitsing van de aandelen in onderaandelen besluiten. In dat geval geschiedt de uitoefening van de maatschappelijke rechten per onderaandeel.

  Art. 7bis. Op zevenentwintig maart tweeduizend en drie heeft de Belgische Staat, in haar hoedanigheid van enige aandeelhouder van de Nationale Loterij, beslist tot het verhogen van haar kapitaal door uitgifte van zestienduizend zevenhonderd zestig (16.760) nieuwe aandelen, van dezelfde aard en genietend van dezelfde voordelen als de bestaande aandelen, tegen een fractiewaarde van zestienduizend zevenhonderd zestig euro (euro 16.760,00) en een uitgiftepremie vastgesteld op zevenennegentig miljoen negenhonderddrieëntachtigduizend tweehonderd veertig euro (euro 97.983.240,00), derwijze dat de uitgifteprijs vastgesteld werd op achtennegentig miljoen euro (euro 98.000.000,00).

  De Belgische Staat heeft eveneens op voormelde datum beslist om een deel van de uitgiftepremie, ten bedrage van negenentwintig miljoen negenhonderdeenentwintigduizend tweehonderd veertig euro (euro 29.921.240,00), te incorporeren bij het kapitaal om dit aldus te brengen van achtenzeventigduizend zevenhonderd zestig euro (euro 78.760,00) op dertig miljoen euro (euro 30.000.000,00).

  Voormelde beslissingen hebben uitwerking gekregen op de dag van de vaststelling, door de Raad van Bestuur vertegenwoordigd door twee bestuurders, van de goedkeuring van de wijzigingen van de statuten door een koninklijk besluit vastgesteld na overleg in Ministerraad, te weten op negen mei tweeduizend en drie.

  De Raad van Bestuur, op zijn vergadering van veertien juni tweeduizend en vijf, heeft beslist, en zijn beslissing bevestigd bij notariële akte van elf oktober tweeduizend en vijf, het kapitaal te verhogen met vijftig miljoen euro (euro 50.000.000,00), om het te brengen van dertig miljoen euro (euro 30.000.000,00) naar tachtig miljoen euro (euro 80.000.000,00), door incorporatie van een deel van de uitgiftepremie in het kapitaal en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

  Voormelde beslissing heeft uitwerking gekregen op de dag van de vaststelling, door de Raad van Bestuur vertegenwoordigd door zijn gedelegeerd bestuurder, van de goedkeuring van de statutenwijzigingen door een koninklijk besluit vastgesteld na overleg in Ministerraad, te weten op ... tweeduizend en ...

  Kapitaalverhoging.

  Art. 8. Het maatschappelijk kapitaal kan worden verhoogd bij beslissing van de algemene vergadering, genomen volgens de regels gesteld door het Wetboek van vennootschappen.

  Toegelaten kapitaal.

  Art. 9. De raad van bestuur is bevoegd om, op de data en tegen de voorwaarden die hij bepaalt, het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een maximum bedrag van 75 miljoen euro.

  Deze bevoegdheid is toegekend aan de raad van bestuur voor een termijn van vijf jaar. Zij kan één of meerdere malen hernieuwd worden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

  Kapitaalverhogingen met toepassing van dit artikel kunnen worden verricht door inschrijving in geld, door inbreng in natura binnen de wettelijke grenzen of door incorporatie van vrije of onbeschikbare reserves of uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van nieuwe effecten.

  Het is de raad van bestuur geoorloofd ter vergoeding van de door hem doorgevoerde kapitaalverhoging aandelen uit te geven waaraan andere, bijzondere (voor)rechten verbonden zijn dan aan de bestaande aandelen, of converteerbare obligaties uit te geven, die kunnen worden aangewend tot afbetaling van de kapitaalverhoging waartoe de raad zal besluiten.

  De raad van bestuur kan een eventuele uitgifte op een onbeschikbare reserve plaatsen en kan de uitgiftepremie incorporeren in het kapitaal.

  Volstorting.

  Art. 10. De stortingen uit te voeren op aandelen die bij inschrijving niet werden volgestort, worden zo nodig opgevraagd door de raad van bestuur.

  Indien de raad het nuttig of nodig acht om stortingen op te vragen, bepaalt hij het bedrag en de datum ervan en stelt de aandeelhouders ervan in kennis per aangetekende brief die hun wordt toegestuurd ten minste drie maanden vóór de datum vastgesteld voor de storting.

  Deze kennisgeving geldt als ingebrekestelling, en, bij gebreke van storting tegen de vastgestelde datum, is van rechtswege interest verschuldigd, berekend aan de op dat ogenblik...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT