29 MAART 2002. - Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het stambesluit VOI van 30 juni 2000, wat betreft de upgrading van niveau E naar niveau D, het verlof voor opdracht en andere bepalingen

De Vlaamse regering,

Gelet op het bijzonder decreet van 14 juli 1998 betreffende het Gemeenschapsonderwijs, inzonderheid op artikel 67, § 2;

Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, inzonderheid op artikel 20ter , § 2, ingevoegd bij het decreet van 5 juli 1989 en gewijzigd bij het decreet van 7 juli 1998;

Gelet op de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, inzonderheid op artikel 32ter , § 1, ingevoegd bij het decreet van 12 december 1990 en op artikel 32ter , §§ 3 en 4, ingevoegd bij het decreet van 12 december 1990 en gewijzigd bij het decreet van 7 juli 1998;

Gelet op de wet van 17 mei 1976 tot oprichting van een Dienst voor de Scheepvaart en van een « Office de la Navigation », inzonderheid op artikel 8, gewijzigd bij het decreet van 7 juli 1998;

Gelet op het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, inzonderheid op artikel 38, gewijzigd bij de decreten van 20 april 1994 en 7 juli 1998;

Gelet op het decreet van 20 maart 1984 houdende oprichting van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling, inzonderheid op artikel 3, § 2, gewijzigd bij het decreet van 7 juli 1998;

Gelet op het decreet van 29 mei 1984 houdende oprichting van de instelling Kind en Gezin, inzonderheid op artikel 11, § 1, gewijzigd bij het decreet van 7 juli 1998;

Gelet op het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij, inzonderheid op artikel 9, § 1, gewijzigd bij het decreet van 7 juli 1998;

Gelet op het decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap, inzonderheid op artikel 18, gewijzigd bij het decreet van 7 juli 1998;

Gelet op het decreet van 31 juli 1990 betreffende het Onderwijs II, inzonderheid op artikel 160, gewijzigd bij de decreten van 9 april 1992, 7 juli 1998 en 18 mei 1999;

Gelet op het decreet van 12 december 1990 betreffende het bestuurlijk beleid, inzonderheid op artikelen 24, 44, § 1, en 45, gewijzigd bij het decreet van 7 juli 1998;

Gelet op het decreet van 23 januari 1991 betreffende de vorming en de begeleiding van de zelfstandigen en de kleine en middelgrote ondernemingen, inzonderheid op artikel 48, gewijzigd bij het decreet van 7 juli 1998;

Gelet op het decreet van 23 januari 1991 tot oprichting van Export Vlaanderen, inzonderheid op artikel 20, § 1, gewijzigd bij het decreet van 24 juli 1996;

Gelet op het decreet van 4 mei 1994 betreffende de N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen, inzonderheid op artikel 57, gewijzigd bij het decreet van 7 juli 1998;

Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, inzonderheid op artikel 32, § 1;

Gelet op het decreet van 7 juli 1998 betreffende de openbare instelling Toerisme Vlaanderen en de Vlaamse Raad voor het Toerisme, inzonderheid op artikel 20;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 30 juni 2000 houdende de regeling van de rechtspositie van het personeel van sommige Vlaamse openbare instellingen, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op het advies van de raad van bestuur van het Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie, gegeven op 19 september 2001;

Gelet op het advies van het beheerscomité van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, gegeven op 3 oktober 2001;

Gelet op het advies van de raad van bestuur van de Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs, gegeven op 21 september 2001;

Gelet op het advies van de raad van bestuur van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen, gegeven op 24 augustus 2001;

Gelet op het advies van de raad van bestuur van de N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen, gegeven op 26 september 2001;

Gelet op het advies van de raad van bestuur van het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap, gegeven op 25 september 2001;

Gelet op het advies van de raad van bestuur van het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Geel, gegeven op 13 september 2001;

Gelet op het advies van de raad van bestuur van het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Rekem, gegeven op 13 september 2001;

Gelet op het advies van de raad van bestuur van de Vlaamse Landmaatschappij, gegeven op 18 juli 2001;

Gelet op het advies van de raad van bestuur van Toerisme Vlaanderen, gegeven op 19 september 2001;

Gelet op het advies van de raad van bestuur van de Dienst voor de Scheepvaart, gegeven op 19 september 2001;

Gelet op het advies van de raad van bestuur van Kind en Gezin, gegeven op 26 september 2001;

Gelet op het advies van de algemene raad van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 4 september 2001;

Gelet op het advies van de raad van bestuur van Export Vlaanderen, gegeven op 10 september 2001;

Gelet op het advies van de directieraad van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest, gegeven op 11 september 2001;

Gelet op het advies van de directieraad van de Vlaamse Milieumaatschappij, gegeven op 24 augustus 2001;

Gelet op het advies van de directieraad van de Vlaamse Landmaatschappij, gegeven op 17 juli 2001;

Gelet op het advies van de directieraad van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, gegeven op 6 september 2001;

Gelet op het advies van de directieraad van de Dienst voor de Scheepvaart, gegeven op 10 september 2001;

Gelet op het advies van de directieraad van de N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen, gegeven op 5 september 2001;

Gelet op het advies van de directieraad van Toerisme Vlaanderen, gegeven op 17 september 2001;

Gelet op het advies van de directieraad van Export Vlaanderen, gegeven op 23 augustus 2001;

Gelet op het advies van de directieraad van het Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openlucht-recreatie, gegeven op 5 september 2001;

Gelet op het advies van de directieraad van de Dienst voor Infrastructuur-werken van het Gesubsidieerd Onderwijs, gegeven op 14 september 2001;

Gelet op het advies van de directieraad van de administratieve diensten van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs, gegeven op 24 augustus 2001;

Gelet op het advies van de directieraad van het permanent secretariaat van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 4 september 2001;

Gelet op het advies van de directieraad van de Vlaamse Dienst voor Arbeids-bemiddeling en Beroepsopleiding, gegeven op 26 oktober 2001;

Gelet op het advies van de directieraad van het Vlaams Instituut voor Zelfstandig Ondernemen, gegeven op 22 augustus 2001;

Gelet op het advies van de directieraad van Kind en Gezin, gegeven op 19 september 2001;

Gelet op het advies van de directieraad van het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap, gegeven op 14 september 2001;

Gelet op het advies van de directieraad van het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Geel, gegeven op 29 augustus 2001;

Gelet op het advies van de directieraad van het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Rekem, gegeven op 14 augustus 2001;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 14 december 2001;

Gelet op het akkoord van de federale minister, bevoegd voor de pensioenen, gegeven op 27 december 2001;

Gelet op het protocol nr. 170.509 van 23 oktober 2001 van het Sectorcomité XVIII, Vlaamse Gemeenschap - Vlaams Gewest;

Gelet op het protocol nr. 174.523 van 18 december 2001 van het Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap - Vlaams Gewest;

Gelet op de beslissing van de Vlaamse regering, op 14 december 2001, betreffende de aanvraag om advies bij de Raad van State binnen een maand;

Gelet op het advies 32.893/3 van de Raad van State, gegeven op 19 februari 2002, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie, de Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke kansen, de Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking, de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming, de Vlaamse minister van Werkgelegenheid en Toerisme, de Vlaamse minister van Leefmilieu en Landbouw, de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegen-heden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid en de Vlaamse minister van Economie, Buitenlandse Handel en Huisvesting;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In artikel I 1, 3°, a , van het stambesluit VOI van 30 juni 2000 worden de woorden « Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen » geschrapt.

Art. 2. In artikel I 2, 18°, van hetzelfde besluit worden de woorden « een ambtenaar die » vervangen door de woorden « een personeelslid dat ».

Art. 3. In artikel I 3, § 2, van hetzelfde besluit worden de woorden « aan ambtenaren die onder zijn gezag staan » vervangen door de woorden « de onder zijn gezag staande :

- ambtenaren

- contractuele personeelsleden met hiërarchische bevoegdheid overeenkomstig artikel XIV 19. »

Art. 4. In artikel II 16ter van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse regering van 5 oktober 2001, worden in het eerste lid de woorden « elk niveau, behalve van niveau E, » vervangen door de woorden « de niveaus A, B, C en D, ».

Art. 5. In artikel III 2 van hetzelfde besluit worden volgende wijzigingen aangebracht :

  1. in § 1, derde lid wordt tussen het woord « maken » en het woord « indien » de volgende woorden ingevoegd :

    indien de bekendmaking ervan de mededingingspositie van het organisme waarin de ambtenaar is tewerkgesteld kan schaden of

    ;

  2. § 2 wordt vervangen door wat volgt :

    § 2. De ambtenaar, die in de uitoefening van zijn ambt, nalatigheden, misbruiken of misdrijven vaststelt, brengt zijn hiërarchische meerdere hiervan onmiddellijk op de hoogte.

    Indien hij op basis van gegronde redenen vermoedt of vaststelt dat zijn hiërarchische meerdere hem zal verbieden of verhinderen om deze onregelmatigheden bekend te maken, brengt hij...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT