27 FEBRUARI 2002. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit van gerechtelijke geneeskunde

De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu,

Gelet op het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, inzonderheid op artikel 35sexies, ingevoegd bij de wet van 19 december 1990;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, inzonderheid op artikel 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde, inzonderheid op artikel 1 gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 22 juni 1993, 9 november 1995, 12 maart 1997 en 11 april 1999;

Gelet op het advies van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen, gegeven op 23 maart 2001;

Gelet op het advies 31.631/3 van de Raad van State, gegeven op 30 oktober 2001,

Besluit :

HOOFDSTUK 1. - Criteria voor de opleiding en de erkenning

van geneesheren-specialisten in de gerechtelijke geneeskunde

Artikel 1. Om erkend te worden als houder van de bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de gerechtelijke geneeskunde, moet de kandidaat :

  1. een opleiding hebben gevolgd die overeenstemt met een voltijdse opleiding van ten minste vijf jaar, bestaande uit :

    1. een theoretische opleiding in de expertisegeneeskunde, op universitair niveau, die overeenstemt met een voltijdse opleiding van ten minste 12 maanden, welke onder meer een opleiding omvat in het aansprakelijkheidsrecht, de expertiseprocedure, de propedeutica van de sequelen in de verschillende medische specialiteiten, alsook in het evalueren van lichamelijke schade;

    2. een stage in de pathologische anatomie, die overeenstemt met een voltijdse opleiding van ten minste 18 maanden, in één of meer stagediensten erkend overeenkomstig het ministerieel besluit van 26 april 1982 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit van pathologische anatomie;

    3. een stage in de gerechtelijke geneeskunde, die overeenstemt met een voltijdse opleiding van ten minste 30 maanden, in één of meer stagediensten erkend overeenkomstig artikel 3, welke onder meer een specifieke opleiding omvat in de klinische gerechtelijke geneeskunde, de thanatologie, de toxicologie, de criminalistiek, het stafrecht en de technieken inzake de analyse van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT