24 MEI 2011. - Ministerieel besluit betreffende de erkenning van instellingen in uitvoering van artikel 17 van het koninklijk besluit van 28 juni 2009 betreffende het vervoer via de weg of per spoor van gevaarlijke stoffen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen

De Staatssecretaris voor Mobiliteit,

Gelet op het Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR), ondertekend te Genève op 30 september 1957, als gewijzigd;

Gelet op het reglement betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, als opgenomen in bijlage C bij het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF), gesloten te Vilnius op 3 juni 1999, als gewijzigd;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 juni 2009 betreffende het vervoer via de weg of per spoor van gevaarlijke stoffen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen;

Overwegende dat de hieronder vermelde instellingen voldoen aan de bepalingen van artikel 18 van het koninklijk besluit van 28 juni 2009 betreffende het vervoer via de weg of per spoor van gevaarlijke stoffen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen,

Besluit :

Artikel 1. Apragaz VZW, met zetel te 1120 Brussel, Vilvoordsesteenweg 156, wordt erkend voor het uitvoeren van :

§ 1. de goedkeuringen van het constructie-type, de beproevingen en het toezicht op de vervaardiging en het kwaliteitsborgingsprogramma voorzien in het RID, het ADR en de bijlage bij het koninklijk besluit van 28 juni 2009 voor de metalen verpakkingen die bestemd zijn om vloeistoffen te bevatten en aan dewelke de codes 1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, OA1 en OA2 voor het verpakkingstype zijn toegekend volgens hoofdstuk 6.1 van het RID en het ADR;

§ 2. de overeenstemmingsbeoordelingen, de goedkeuringen van het type, de onderzoeken, de beproevingen, het toezicht op de bouw en het toezicht op de interne inspectiedienst voorzien in het RID en het ADR voor de drukrecipiënten beschreven in hoofdstuk 6.2 van het RID en het ADR, als instelling Xa;

§ 3. de beproevingen, de inspecties, de typehomologaties, het toezicht op de vervaardiging en op het programma van kwaliteitsborging evenals het toezicht op de periodieke keuringen voorzien in het RID, het ADR en de bijlage bij het koninklijk besluit van 28 juni 2009 voor de grote recipiënten voor losgestort vervoer (IBC) beschreven in hoofdstuk 6.5 van het RID en het ADR;

§ 4. de goedkeuringen van het constructietype, de beproevingen en het toezicht op de vervaardiging en het programma van kwaliteitsborging voorzien in het RID, het ADR en de bijlage bij het koninklijk besluit van 28 juni 2009 voor de grote verpakkingen uit metaal die bestemd zijn om vloeistoffen te bevatten en aan dewelke de codes...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT