3 DECEMBER 2002. - Koninklijk besluit betreffende de nadere regels voor het leveren van het bewijs van ophaling, sortering, hergebruik en/of recyclage van wegwerpfototoestellen

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur (1), gewijzigd bij de wetten van 3 juni 1994 (2), 9 februari 1995 (3), 4 april 1995 (4), 7 maart 1996 (5), 10 november 1997 (6) en 26 juni 2002 (7), inzonderheid op artikel 376, § 2;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 13 maart 2002;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 3 april 2002;

Gelet op het advies nr. L 33.363/2 van de Raad van State, gegeven op 15 oktober 2002;

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

- ophaal- en sorteersysteem: systeem waarbij de omhulsels van de gebruikte wegwerpfototoestellen worden opgehaald bij de filmontwikkelingslaboratoria in België met het oog op sortering en het opnieuw ter beschikking stellen van de belastingplichtige(n);

- hergebruik/recyclagepercentage: het gewichtspercentage van een wegwerpfototoestel dat daadwerkelijk wordt gerecycleerd of hergebruikt;

- belastingplichtige: de belastingplichtige van de milieutaks zoals bepaald in artikel 369, 12°, van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur;

- ontwikkelingslaboratoria: de in België gevestigde laboratoria waar films van wegwerpfototoestellen worden ontwikkeld;

- container: kartonnen doos met grote afmetingen waarin gebruikte wegwerpfototoestellen worden opgeslagen;

- Administratie: de Administratie der douane en accijnzen.

Art. 2. Het door de belastingplichtige georganiseerde ophaalsysteem houdt in dat deze, alleen of samen met andere belastingplichtigen, een instelling aanwijst of opricht, belast met de volgende taken:

 1. conventies sluiten of overeenkomsten aangaan met het grootst mogelijk aantal ontwikkelingslaboratoria die tot doel hebben :

  - opslaan van omhulsels van de gebruikte wegwerpfototoestellen door de laboratoria in containers die door de ophalers specifiek te hunner beschikking zijn gesteld;

  - mogelijk maken van de periodieke ophaling van deze containers door de door de belastingplichtige(n) erkende ophalers of door zijn/hun vertegenwoordiger;

  - bewaren van exemplaar 1 van de ophaalbon bedoeld in artikel 4, § 2, van dit besluit om een eventuele controle door de Administratie mogelijk te maken;

 2. alleen of een beroep doende op meerdere ophalers:

  - de ophaling organiseren van de containers die door de belastingplichtige(n) of zijn/hun vertegenwoordiger ter beschikking werden gesteld van de ontwikkelingslaboratoria;

  - het tarra-, alsook het nettogewicht bepalen van deze gevulde containers en de terbeschikkingstelling van lege containers aan de ontwikkelingslaboratoria;

  - de opgehaalde containers verzenden naar een sorteercentrum aangeduid door de belastingplichtige of door zijn vertegenwoordiger, vergezeld van exemplaar 2 van de ophaalbon waarvan sprake in artikel 4 van dit besluit;

 3. alleen of een beroep doende op een sorteercentrum:

  - de containers bedoeld in artikel 2, 1°, vergezeld van exemplaar 2 van de ophaalbon ontvangen;

  - in voorkomend geval de gewichten vermeld op exemplaar 2 van de ophaalbon nazien;

  - de batterijen die zich...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT