14 JANUARI 2003. - Wet betreffende de uitvoering van de Aanvullende Overeenkomst, ondertekend te Singapore op 10 december 1996, tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Singapore tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Singapore op 8 februari 1972 (1)

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2. Wanneer belastingen die in het kohier ingeschreven of geheven zijn voordat deze wet in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt, strijdig zijn met de bepalingen van de Aanvullende Overeenkomst, ondertekend te Singapore op 10 december 1996, tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Singapore tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Singapore op 8 februari 1972, kunnen degenen die deze belastingen verschuldigd zijn, in afwijking van de bepalingen van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, bij de directeur der belastingen nog een bezwaarschrift tegen die aanslagen indienen binnen de termijn van één jaar met ingang van de bekendmaking van deze wet in het Belgisch Staatsblad of met ingang van de bekendmaking van de Aanvullende Overeenkomst in het Belgisch Staatsblad indien laatstgenoemde bekendmaking op een later tijdstip heeft plaatsgehad.

Art. 3. In afwijking van de bepalingen van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, mogen de belastingen of de aanvullende belastingen die verschuldigd zijn ter zake van inkomsten waarop voornoemde Aanvullende Overeenkomst van toepassing is, nog geldig worden gevestigd tot bij het verstrijken van een termijn van één jaar met ingang van de bekendmaking van deze wet in het Belgisch Staatsblad of met ingang van de bekendmaking...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI