Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 november 2002, wordt de heer Servais, Jean-Paul, benoemd in hoedanigheid van vice-voorzitter van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen met ingang van 1 n

Benoeming

Bij koninklijk besluit van 21 november 2002, wordt de heer Servais, Jean-Paul, benoemd in hoedanigheid van vice-voorzitter van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen met ingang van 1 november 2002 en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT