2 SEPTEMBER 2010. - Besluit 2010/715 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot aanwijzing van het Gewestelijk Ondersteuningscentrum

Het College,

Gelet op het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 mei 2004 met betrekking tot de sociale samenhang, gewijzigd bij decreet van 15 januari 2009;

Gelet op het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 26 mei 2005 gewijzigd door het besluit van 30 april 2009 houdende uitvoering van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 mei 2004 met betrekking tot de sociale samenhang, gewijzigd bij decreet van 15 januari 2009;

Gelet op het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 29 september 2005 tot aanwijzing van het Gewestelijk Ondersteuningscentrum;

Gelet op het akkoord van het Collegelid bevoegd voor de begroting;

Overwegende dat het College de aanstelling van het « Centre bruxellois d'Action interculturelle-CBAI » als Gewestelijk Ondersteuningscentrum niet beëindigd heeft;

Overwegende dat het « Centre bruxellois d'Action interculturelle-CBAI » niet verzaakt heeft aan de vervulling van zijn opdrachten;

Op voordracht van het Collegelid bevoegd voor Sociale Samenhang,

Besluit :

Artikel 1. Dit besluit regelt een aangelegenheid...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT