Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2005 tot uitvoering van het decreet van 3 februari 2005 betreffende het sensibiliseringsplan inzake de informatie- en communicatietechnologieën (VERTALING)., de 17 juillet 2008

Artikel 1. Dit besluit regelt overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet een aangelegenheid bedoeld in artikel 127, § 1, van de Grondwet.

Art. 2. Het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2005 tot uitvoering van het decreet van 3 februari 2005 betreffende het sensibiliseringsplan inzake de informatie- en communicatietechnologieën wordt aangevuld met een artikel 14bis, luidend als volgt :

" § 1. De operator bezorgt de administratie jaarlijks vóór 31 juli een lijst van de opleidingsuren die in de loop van het eerste kwartaal gepresteerd worden en, desgevallend, een gerechtvaardigd verzoek om bijkomende uren.

Op basis van die verschillende lijsten maakt de administratie, na advies van het opvolgingscomité, een balans op van het aantal opleidingsuren dat door het geheel van de operatoren is gepresteerd.

In de loop van het jaar bepaalt de Minister het maximum aantal bijkomende opleidingsuren dat door de vormingsoperator gepresteerd mag worden, met inachtneming van het aantal uren dat aan het geheel van de operatoren toegewezen wordt.

§ 2. De erkende vormingsoperator die de in artikel 14 bedoelde raming na 1 november heeft overgemaakt en die deze vertraging door buitengewone omstandigheden rechtvaardigt, kan vanaf het tweede kwartaal van het jaar een aantal opleidingsuren toegekend krijgen, rekening houdend met het aantal uren toegekend aan het geheel van de operatoren en met § 1 van dit artikel.

Die operator bezorgt de administratie vóór 31 juli een gerechtvaardigd verzoek om opleidingsuren, alsook de elementen die de vertraging van de overlegging van de jaarlijkse raming rechtvaardigen.

In geval van gunstig antwoord op dat verzoek bepaalt de Minister, na advies van het comité, het aantal opleidingsuren dat aan de operator toegewezen wordt. "

Art. 3. Het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2005 tot uitvoering van het decreet van 3 februari 2005 betreffende het sensibiliseringsplan inzake de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI