Vlaamse Milieumaatschappij Selectieprofiel. - Speciaal Assistent (Niveau D1) m/v voor het DVP Emissiemeetnet voor de bekkens van Nete en Beneden-Schelde van de afdeling Rapportering W

Selectieprofiel. - Speciaal Assistent (Niveau D1) m/v voor het DVP Emissiemeetnet voor de bekkens van Nete en Beneden-Schelde van de afdeling Rapportering Water met standplaats Herentals. - Ref. : RW GSN 07D005

Er is momenteel één statutaire functie vacant met standplaats Herentals. De werfreserve blijft twee jaar geldig.

DEEL 1. - Contextinformatie

 1. Functietitel (m/v)

  Speciaal Assistent (niveau D) - voor de afdeling Rapportering Water

 2. Organisatie

  De Vlaamse Milieumaatschappij maakt deel uit van het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie. Het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid VMM is operationeel sinds 1 april 2006.

  De Vlaamse Milieumaatschappij heeft als missie bij te dragen tot de realisatie van de doelstellingen van het milieubeleid door het voorkomen, beperken en ongedaan maken van schadelijke effecten bij watersystemen en de atmosfeer en door de rapportering over de staat van het leefmilieu en tot de realisatie van de doelstellingen van het integraal waterbeleid.

  Verder info vindt u op de website : www.vmm.be.

 3. Hoofdactiviteiten van de afdeling

  De functie situeert zich binnen de afdeling Rapportering Water. Deze afdeling staat in voor het meten, inventariseren, rapporteren en modelleren van de emissies in water en het meten, modelleren en rapporteren van de oppervlaktewaterkwaliteit. De verschillende laboratoria behoren tot deze afdeling.

 4. Kwantitatieve gegevens

  Aantal personeelsleden waaraan wordt leiding gegeven : 0

  DEEL 2. - Functiedoel

 5. Doel van de functie

  U zal instaan voor het technisch voorbereiden en effectief uitvoeren van metingen en monsternemingen teneinde objectief cijfermateriaal te verzamelen over de afvalwaterstromen (van o.a. bedrijven en RWZI's) ten behoeve van diverse diensten binnen en buiten de V.M.M. Tot uw taken behoren :

  - meettoestellen opstellen; opstelling verzorgen

  - verzegelen van toestellen en recipiënten

  - nemen van schepstalen

  - controle uitvoeren van de hoogtemeting i.v.m. de debietsmeting

  - controle en opmeten van meetgoten en meetschotten

  - plaatsen van neptoestellen

  - toestellen programmeren

  - toestellen laden en lossen

  - debietgebonden of tijdgebonden stalen nemen

  - wegbrengen van de stalen naar de labo's en afleveren

  - recipiënten ophalen in de labo's

  - bewakingstoestellen plaatsen;

  - opmeten van Venturi's en meetputten + rapportering

  - opstellingen bij gekoppelde bedrijven verzorgen

  - speciale bemonsteringen technisch voorbereiden en uitvoeren

  - opdrachten voor...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT