Vergelijkende selectie van Nederlandstalige secretarissen erkenningscommissie (m/v) (niveau A) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (ANG10847) Na de selectie word

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige secretarissen erkenningscommissie (m/v) (niveau A) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (ANG10847)

Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft.

Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De personen met een handicap die zijn opgenomen in de bijzondere lijst, blijven hun rangschikking behouden zonder beperking in de tijd.

Toelaatbaarheidsvereisten :

  1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum :

    diploma van basisopleiding van de 2e cyclus (b.v. master/licentiaat) afgeleverd door een universiteit of een hogeschool, behaald in de humane en sociale wetenschappen (b.v. wijsbegeerte, geschiedenis, talen, letterkunde, archeologie, kunstwetenschappen, rechten, criminologie, psychologie en pedagogische wetenschappen, economische wetenschappen of...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT