26 MEI 2011. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 oktober 2009 tot vervanging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 maart 2004 houdende aanstelling van de leden en de secretaris van de Adviescommissies voor het gespecialiseerd onderwijs

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het decreet van 3 maart 2004 houdende organisatie van het gespecialiseerd onderwijs, zoals gewijzigd bij het decreet van 5 februari 2009;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 oktober 2009 zoals gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 december 2010 tot aanstelling van de leden en de secretarissen van de Adviescommissies voor het gespecialiseerd onderwijs;

Overwegende dat de aangestelde leden aan de in artikel 124 van voormeld decreet bedoelde voorwaarden voldoen;

Op de voordracht van de Minister belast met het Leerplichtonderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 3 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 oktober 2009 tot vervanging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 maart 2004 houdende aanstelling van de leden en de secretaris van de Adviescommissies voor het gespecialiseerd onderwijs, zoals gewijzigd bij het besluit van 23 december 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

  1. bij 1° worden de woorden « de heer BOUSMAN » vervangen door de woorden « de heer RORIVE »;

  2. bij 2° worden de woorden « de heer RORIVE » vervangen door de woorden « de heer GERARD »;

  3. bij 4° worden de volgende wijzigingen aangebracht :

de heer MANIQUE, Directeur

worden vervangen door de woorden « Mevr. MEO, Directrice »;

de heer MAMBOUR, Directeur van een inrichting voor gespecialiseerd onderwijs

wordt vervangen...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT