Aanleggen van een personeelsreserve van secretaressen (m/v) De Quaestuur van de Senaat organiseert eerlang een vergelijkend examen voor de samenstelling van een personeelsreserve van secretaressen (m/

Aanleggen van een personeelsreserve van secretaressen (m/v)

De Quaestuur van de Senaat organiseert eerlang een vergelijkend examen voor de samenstelling van een personeelsreserve van secretaressen (m/v) voor de diensten van de Senaat.

 1. Toelatingsvoorwaarden.

  1. burger zijn van de Europese Unie;

  2. de burgerlijke en politieke rechten genieten;

  3. op 24 maart 2003 tenminste houder zijn van een diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot de betrekkingen van niveau 2 bij het Rijk (hoger secundair onderwijs of gelijkgesteld);

   worden eveneens aanvaard : in het buitenland behaalde diploma's of studiegetuigschriften die, krachtens internationale overeenkomsten of verdragen of in toepassing van de wet of het decreet, als gelijkwaardig worden verklaard met de voornoemde diploma's, alsmede de diploma's die, overeenkomstig de bepalingen van de Europese richtlijnen betreffende een algemeen erkenningssysteem van diploma's, door de examencommissie erkend worden, na voorafgaand advies van de bevoegde onderwijsoverheden;

  4. een grondige kennis hebben van het Nederlands en van het Frans, zowel schriftelijk als gesproken.

 2. Lichamelijke geschiktheid.

  Ieder die als personeelslid in dienst wordt genomen, dient door de Administratieve Gezondheidsdienst medisch geschikt te worden bevonden.

 3. Examenprogramma.

  Voorafgaande schiftingsproef (eventueel)

  Test van de algemene kennis van de kandidaten d.m.v. een tweetalige vragenlijst.

  Eerste gedeelte :

  Test van de kennis van de beide landstalen, die bestaat uit :

  - het schriftelijk opnemen van dictees in het Nederlands en in het Frans;

  - het verbeteren van een tekst in het Nederlands en in het Frans waarin een aantal fouten voorkomt.

  Tweede gedeelte :

  - praktische test van de grondige kennis van MS Office;

  - opstellen van brieven in het Nederlands en in het Frans aan de hand van gegevens die verstrekt worden in de andere landstaal;

  - typen van teksten (snelheidsproef).

  Ieder examengedeelte geldt als een schifting; de kandidaten zullen in de reserve worden opgenomen op basis van de resultaten die zij behaalden voor het tweede examengedeelte.

 4. Indiensttreding.

  Indien er zich vacatures voordoen, worden de kandidaten in de volgorde van hun rangschikking in de reserve opgeroepen voor een stage van één maand in de betrokken dienst; zo hun prestaties tijdens de stage bevrediging schenken, worden zij op proef benoemd voor de duur van één jaar, waarna zij in aanmerking...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT