Decreet houdende instemming met het Intern Akkoord tussen de vertegenwoordigers van de Regeringen van de lid-Staten verenigd in de schoot van de Raad, betreffende maatregelen en procedures voor de tenuitvoerlegging van de ACS-EU Partnerschapsovereenkomst (VERTALING)., de 20 décembre 2002

Artikel 1. Dit decreet regelt, krachtens artikel 138 van de Grondwet, een materie bedoeld in de artikelen 127 en 128 van de Grondwet.

Art. 2. Het Intern Akkoord tussen de vertegenwoordigers van de Regeringen van de lid-Staten verenigd in de schoot van de Raad, betreffende maatregelen en procedures voor de tenuitvoerlegging van de ACS-EU Partnerschapsovereenkomst, opgemaakt op 18 september 2000, zal volkomen uitwerking hebben.

Brussel, 20 december 2002.

Het College van de Franse Gemeenschapscommissie bekrachtigt het decreet aangenomen door de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie houdende instemming met het Intern Akkoord tussen de vertegenwoordigers van de Regeringen van de lid-Staten verenigd in de schoot van de Raad, betreffende maatregelen en procedures...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT