6 DECEMBER 2002. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf de leeftijd van 58 jaar (1)

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17, gesloten op 19 december 1974 in de Nationale Arbeidsraad, tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 16 januari 1975;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 1989, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, tot invoering van een stelsel van conventioneel brugpensioen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 23 januari 1990, laatst verlengd bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 maart 1999, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 31 mei 2001;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 2 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf de leeftijd van 58 jaar, met uitzondering van de bepalingen in strijd met artikel 4, § 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen.

Art. 2. Onze Minister Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 6 december 2002.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Werkgelegenheid,

Mevr. L. ONKELINX

_______

Nota

(1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad :

Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Koninklijk besluit van 16 januari 1975, Belgisch Staatsblad van 31 januari 1975.

Koninklijk besluit van 23 januari 1990, Belgisch Staatsblad van 7 februari 1990.

Koninklijk besluit van 31 mei 2001, Belgisch Staatsblad van 25 juli 2001.

Bijlage

Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid

Collectieve arbeidsovereenkomst van 2 mei 2001

Conventioneel brugpensioen vanaf de leeftijd van 58 jaar (Overeenkomst geregistreerd op 26 juli 2001 onder het nummer 58154/CO/116)

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT