6 JANUARI 1995. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 oktober 1994 betreffende de toekenning van een premie voor de sanering van de produktie van appelen voor het seizoen 1994-1995., de 6 janvier 1995

Artikel 1. Aan artikel 4, derde lid, van het ministerieel besluit van 19 oktober 1994 betreffende de toekenning van een premie voor de sanering van de produktie van appelen voor het seizoen 1994-1995 wordt de volgende zin toegevoegd :

" De aanvraag kan eveneens ingediend worden tijdens de maand januari 1995. "

Voor aanvragen ingediend tijdens de maand januari 1995 dient de datum van 1 mei 1995 vermeld in artikel 4, vierde lid en artikel 6, eerste lid van hogervermeld besluit, vervangen te worden door 1 juli 1995.

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1995.

Brussel, 6 januari 1995.

  1. BOURGEOIS

Aanhef

De Minister van Landbouw,

Gelet op de wet van 29 juli 1955 houdende oprichting van een Landbouwfonds;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 september 1955 houdende opdracht aan de Minister van Landbouw van de bevoegdheid om het bedrag en de voorwaarden van de bijdrage van het Landbouwfonds te bepalen;

Gelet op de Verordening (EEG) nr 1200/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de sanering van de produktie van appelen in de Gemeenschap, gewijzigd door Verordening (EG) nr 1890/94 van de Raad van 27 juli 1994;

Gelet op de Verordening (EEG) nr 2604/90 van de Commissie van 7 september 1990 houdende uitvoeringsbepalingen voor de sanering van de produktie van appelen, gewijzigd door Verordening (EG) nr 2264/94 van de Commissie van 20 september 1994;

Gelet op de Verordening (EG) nr 3149/94 van de Commissie van 21 december 1994 houdende afwijking van Verordening (EG) nr 2604/90 ten aanzien van de sanering van de produktie van appelen in de Gemeenschap;

Gelet...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT