Samenwerkingsakkoord van 31 mei 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende bijzondere verwerkingen van persoonsgegevens met het oog op het opsporen en onderzoeken van clusters en collectiviteiten, met het oog op de handhaving van de verplichte quarantaine en testing en met het oog op het toezicht op de naleving door de bevoegde sociaal inspecteurs van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan op de arbeidsplaatsen, de 31 mai 2021

Artikel 1. Voor de toepassing van dit samenwerkingsakkoord wordt verstaan onder:

 1. "samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020": het samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020 tussen de Federale staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde gefedereerde entiteiten of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano;

 2. "samenwerkingsakkoord van 24 maart 2021": het samenwerkingsakkoord van 24 maart 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de gegevensoverdracht van noodzakelijke gegevens naar de gefedereerde entiteiten, de lokale overheden of politiediensten met als doel het handhaven van de verplichte quarantaine of testing van de reizigers komende van buitenlandse zones bij wie een quarantaine of testing verplicht is bij aankomst in België;

 3. "Gegevensbank I": de gegevensbank opgericht bij Sciensano bedoeld in artikel 1, § 1, 6°, van het samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020;

 4. "cluster": een concentratie van personen besmet of mogelijks besmet met het coronavirus COVID-19 in collectiviteiten bedoeld in artikel 1, § 1, 2°, van het samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020;

 5. "collectiviteit": een gemeenschap van personen met betrekking tot dewelke de bevoegde gezondheidsinspecties oordelen dat er een verhoogd risico op de verspreiding van het coronavirus COVID-19 bestaat, bedoeld in artikel 1, § 1, 3°, van het samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020;

 6. "Personen Categorie II": de personen bij wie een coronavirus COVID-19-test is uitgevoerd bedoeld in artikel 1, § 1, 14°, van het samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020;

 7. "Passenger Locator Form (PLF)": formulier dat reizigers voorafgaand aan hun reis dienen in te vullen en in voorkomend geval voor te leggen aan de vervoerder voorafgaand aan boarding bedoeld in artikel 1, 1°, van het samenwerkingsakkoord van 24 maart 2021;

 8. "Gegevensbank PLF": de databank, opgericht bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, bedoeld in artikel 1, 4°, van het samenwerkingsakkoord van 24 maart 2021;

 9. "INSZ-nummer": het identificatienummer bedoeld in artikel 8, § 1, 1° of 2°, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid;

 10. "identificatiegegevens": het identificatienummer van de betrokkene, alsook, in voorkomend geval, uitsluitend indien noodzakelijk met het oog op de correcte identificatie van de betrokkene, de volgende basisidentificatiegegevens: de naam, de voornaam, de geboortedatum, de geboorteplaats, het geslacht en het adres. Het identificatienummer betreft hetzij het rijksregisternummer bedoeld in art. 2, § 3, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van natuurlijke personen, afkomstig uit het Rijksregister van natuurlijke personen bedoeld in artikel 1 van de voormelde wet van 8 augustus 1983 beheerd door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, hetzij, voor de personen die niet in voormeld Rijksregister werden opgenomen, het identificatienummer van de Kruispuntbank bedoeld in art. 2, § 1, 2°, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid afkomstig uit de Kruispuntbankregisters bedoeld in artikel 4 van de voormelde wet van 15 januari 1990 beheerd door de Kruispuntbank van de sociale zekerheid;

 11. "verblijfsgegevens": gegevens die betrekking hebben op de plaats(en) waar de betrokkene zich in België bevindt afkomstig uit het voornoemde Rijksregister beheerd door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken of de voornoemde Kruispuntbankregisters beheerd door de Kruispuntbank van de sociale zekerheid;

 12. "tewerkstellingsgegevens": gegevens inzake de duur, de plaats, de sector van tewerkstelling, de werkgever en/of opdrachtgever, de dienst voor bescherming en preventie op het werk, alsook, wanneer en voor zover de verplichting inzake aanwezigheidsregistratie bedoeld in hoofdstuk 5, afdeling 4, van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk of hoofdstuk 2, afdeling 1, van Titel 2 van de programmawet van 10 augustus 2015 van toepassing is, de contactgegevens van de contactperso(o)n(en) van de bouwplaats of arbeidsplaats. Deze tewerkstellingsgegevens zijn afkomstig uit de volgende gegevensbanken :

  1. het werkgeversrepertorium, beheerd door de Rijksdienst voor sociale zekerheid;

  2. de gegevensbank inzake de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling beheerd door de Rijksdienst voor sociale zekerheid bedoeld in het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, met toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels;

  3. de gegevensbank inzake gedetacheerde werknemers en zelfstandigen beheerd door de Rijksdienst voor sociale zekerheid en het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen bedoeld in artikel 163 van de programmawet (I) van 27 december 2006;

  4. de gegevensbank inzake de multifunctionele aangiften beheerd door de Rijksdienst voor sociale zekerheid bedoeld in artikel 21 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;

  5. het Algemeen Repertorium der Zelfstandige Arbeiders beheerd door het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen bedoeld in artikel 21, § 2, 2°, van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967, houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen;

  6. de gegevensbank inzake de aanwezigheidsregistratie beheerd door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg bedoeld in artikel 31ter, § 2, van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en artikel 6, § 1, derde lid, 1°, van de programmawet van 10 augustus 2015;

  7. de gegevensbank inzake de aangifte van werken beheerd door de Rijksdienst voor...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT