Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen het Koninkrijk Marokko enerzijds, en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest anderzijds (VERTALING)., de 20 décembre 2002

Artikel 1. Dit decreet regelt, krachtens artikel 138 van de Grondwet, een materie bedoeld in de artikelen 127 en 128 van de Grondwet.

Art. 2. Het Samenwerkingsakkoord tussen het Koninkrijk Marokko enerzijds en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest anderzijds, opgemaakt te Rabat op 16 juli 2002, zal volkomen uitwerking hebben.

Brussel, 20 december 2002.

Het College van de Franse Gemeenschapscommissie bekrachtigt het decreet aangenomen door de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen het Koninkrijk Marokko enerzijds, en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest anderzijds.

E...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT