27 FEBRUARI 2002. - Bij akte nr. 7 bij het samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot bepaalde initiatieven om de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel te bevorderen

Gelet op het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waarin voor de jaren 1993 en 1994 een reeks van initiatieven, bedoeld in artikel 43 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, bepaald werden teneinde de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel te bevorderen;

Gelet op bijakte nr. 1 van 29 juli 1994 die de toepassing van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 uitbreidt tot de jaren 1995 en 1996;

Gelet op bijakte nr. 2 van 22 mei 1997 die de toepassing van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 uitbreidt tot het jaar 1997;

Gelet op bijakte nr. 3 van 29 januari 1998 die de toepassing van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 uitbreidt tot de jaren 1998 en 1999;

Gelet op bijakte nr. 4 van 2 juni 1999 die de budgetten van de jaren 1998 en 1999 actualiseert;

Gelet op bijakte nr. 5 van 28 februari 2000 die de toepassing van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 uitbreidt tot het jaar 2000;

Gelet op bijakte nr. 6 van 16 januari 2001, die de budgetten van bijakte nr. 5 actualiseert en de toepassing van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 uitbreidt tot de jaren 2001, 2002 en 2003;

Gelet op de wet van 10 augustus 2001 tot oprichting van een Fonds ter financiering van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel en tot wijziging van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen (Belgisch Staatsblad 18.09.2001 - blz. 31069 en volgende);

Overwegende dat de contracterende partijen in het verlengde van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 en zijn bijakten nr. 1 van 29 juli 1994, nr. 2 van 22 mei 1997, nr. 3 van 29 januari 1998, nr. 4 van 2 juni 1999, nr. 5 van 28 februari 2000 en nr. 6 van 16 januari 2001 in een budgettair programma willen voorzien dat voor de jaren 2002, 2003 en 2004 een reeks initiatieven herneemt waarin artikel 43 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 voorziet en die bedoeld zijn om de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel te bevorderen;

Rekening houdend met de onderhandelingen over de programma's 2002 en 2003/2004 van het Samenwerkingsakkoord;

De federale staat, vertegenwoordigd door Mevr. Laurette ONKELINX, Vice-Eerste Minister en Minister van Werkgelegenheid, door de heer Johan VANDE LANOTTE, Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT