Samenwerkingsakkoord betreffende de ontwikkeling van een overlegd beleid inzake alfabetisering van volwassenen, gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de 2 février 2024

Wijziging(en)

BEELD DECREET FRANSE GEMEENSCHAP VAN 20-10-2023 GEPUBL. OP 02-02-2024

(GEWIJZIGDE ART. : 1; 2; 3; 4; 6)

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT