Koninklijk besluit houdende uitvoering inzake het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden zoals bepaald in artikel 78 van de Grondwet., de 11 décembre 2001

HOOFDSTUK I. - Wijziging van wettelijke bepalingen.

Artikel 1. In de bepalingen van de wet van 30 juni 1999 houdende het tarief der consulaire rechten en der kanselarijrechten die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

ARTIKEL

1 400 10 EUR

2, 1° 400 10 EUR

2, 2° 2 000 50 EUR

2, 3° 400 10 EUR

2, 5° 2 000 50 EUR

3 20 0,50 EUR

4, 1° 400 10 EUR

4, 2° 400 10 EUR

4, 3° 400 10 EUR

6, a) 800 20 EUR

6, b) 1 800 45 EUR

6, c) 800 + 100 20 EUR + 2 EUR

6, d) 2 400 + 100 60 EUR + 2 EUR

7, a) al 1 900 25 EUR

7, a) al 2 1 200 30 EUR

7, b) 1 200 30 EUR

HOOFDSTUK II. - Slotbepalingen.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2002.

Art. 3. Onze Minister van Buitenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 december 2001.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Buitenlandse Zaken,

L. MICHEL.

Aanhef

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de verordeningen (EG) nr. 1103/97 van de Raad van 17 juni 1997 over enkele bepalingen betreffende de invoering van de euro en nr. 974/98 van de Raad van 3 mei 1998 over de invoering van de euro;

Gelet op de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden zoals bepaald in artikel 78 van de Grondwet;

Gelet op de wet van 30 juni 1999 houdende het tarief der consulaire rechten en der kanselarijrechten, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 september 2001;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 27 augustus 2001;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 8 november 2001;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling gemotiveerd als volgt :

Met de koninklijke besluiten van 20 juli 2000 en 13 juli 2001 zijn de meeste bedragen in de Belgische reglementering omgezet van Belgische frank naar euro. De strikte timing die toen is gehanteerd heeft het mogelijk gemaakt dat de overheidsbesturen nu reeds heel wat maatregelen en schikkingen hebben genomen om een vlotte overgang naar het definitieve eurotijdperk per 1 januari 2002 te verzekeren.

Het zeer omvangrijke werk van omzetting naar euro kon met de bovenvermelde reeksen besluiten niet volledig worden uitgevoerd. Voor een aantal bedragen waren er nog wettelijk vereiste adviezen of...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT