Koninklijk besluit tot samenstelling van de Kamer van beroep, ingericht bij het Ministerie van Landbouw., de 14 septembre 1994

Artikel 1. ß 1. De heer K. Elhaut, substituut bij de Procureur des Konings te Brussel, wordt aangewezen tot voorzitter van de Kamer van beroep, ingericht bij het Ministerie van Landbouw.

ß 2. De heer B. Dauchot, substituut bij de Procureur des Konings te Brussel, wordt aangewezen tot plaatsvervangend voorzitter van dezelfde Kamer.

Art. 2. ß 1. Worden aangewezen tot leden-bijzitters van dezelfde Kamer:

De heer J. Carmeliet, directeur-generaal bij het Bestuur der economische diensten van het Ministerie van Landbouw.

De heer V. Thomas, bestuursdirecteur bij het Bestuur der economische diensten van het Ministerie van Landbouw.

De heer S. De Vos, adjunct-adviseur bij de Studiedienst van het Ministerie van Middenstand.

De heer P. Gillet, adviseur-hoofd van dienst bij de Administratie van de handel van het Ministerie van Economische Zaken.

ß 2. Worden aangewezen tot plaatsvervangende leden-bijzitters van dezelfde Kamer:

De heer A. Bauche, bestuursdirecteur bij het Bestuur der economische diensten van het Ministerie van Landbouw.

De heer P. Vanthemsche, wnd. hoofdinspecteur-directeur bij het Bestuur veeteelt en diergeneeskundige dienst van het Ministerie van Landbouw.

Mej. Y. Servais, bestuurssecretaris bij de Studiendienst van het Ministerie van Middenstand.

De heer G. Van Ongeval, adjunct-adviseur bij de Administratie van de nijverheid van het Ministerie van Economische Zaken.

Art. 3. ß 1. De heer L. Van den Eynde, inspecteur-generaal bij de Juridische Dienst van het Ministerie van Landbouw, wordt aangewezen tot griffier van dezelfde Kamer.

ß 2 . De heer P. E. Mousin, adjunct-rechtskundig adviseur bij de Juridische Dienst van het Ministerie Landbouw, wordt aangewezen tot plaatsvervangend griffier van dezelfde Kamer.

Art. 4. Het koninklijk besluit van 17 oktober 1979 houdende samenstelling van de Kamer van beroep, ingericht bij het Ministerie van Landbouw, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 mei 1980 wordt opgeheven.

Art. 5. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 6. Onze...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT