Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen., de 16 juillet 1993

Artikel 1.

Art. 2. ß 1. De bepalingen van dit besluit worden, met uitwerking op de ingangsdatum van het besluit, van ambtswege door het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen toegepast.

Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1993.

Art. 4. Onze Minister van Pensioenen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Aanhef

Gelet op het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, inzonderheid op artikel 19;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, inzonderheid op artikel 60;

.....

Gelet op de dringende noodzakelijkheid...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT