Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 107, § 5, van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor zelfstandigen., de 27 mars 1995

Artikel 1. De in artikel 107 van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor zelfstandigen vastgestelde bedragen worden voor het jaar 1995 verhoogd met de coëfficiënt 1.

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1995. Brussel, 27 maart 1995.

M. COLLA

Aanhef

De Minister van Pensioenen,

Gelet op het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor zelfstandigen, inzonderheid artikel 9, § 1, 1°;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor zelfstandigen, inzonderheid artikel 107, § 5;

Gelet op het advies nr. 1128 van de Nationale Arbeidsraad van 7 maart 1995;

Gelet op de wetten op de Raad van State...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT