17 APRIL 2002. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de prijzen voor toegang tot en rondleiding over het Museum van de 18e eeuw in het paleis van Karel van Lotharingen van de Koninklijke Bibliotheek van België

De Minister van Wetenschappelijk Onderzoek,

Gelet op het koninklijk besluit nr. 504 van 31 december 1986 tot oprichting van de wetenschappelijke instellingen van de Staat, die ressorteren onder de beide Ministers van Onderwijs, of onder de Minister(s) aangewezen bij een in de Ministerraad overlegd koninklijk besluit, als Staatsdiensten met afzonderlijk beheer, bevestigd bij de wet van 30 maart 1987;

Gelet op de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op de aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet, inzonderheid op artikel 6;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 februari 2000 tot vaststelling van de organieke voorschriften voor het financieel en materieel beheer van de wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, als Staatsdiensten met afzonderlijk beheer, inzonderheid op de artikelen 1, 2, 5, 7°, 46 § 1;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 20 maart 2002;

Op de voordracht van de Beheerscommissie van de Koninklijke Bibliotheek van België, goedgekeurd tijdens haar vergadering van 19 september 2001,

Besluit :

Artikel 1. De prijzen voor toegang tot en rondleiding over het Museum van de 18e eeuw in het paleis van Karel van Lotharingen van de Koninklijke Bibliotheek van België, worden vastgesteld volgens de tabel opgenomen als bijlage A.

Art. 2. De bedragen in de tabel waarvan sprake in artikel 1 zijn geldig vanaf 1 januari 2002.

Art. 3. De lijst van de personen voor wie een verlaagde prijs geldt, is vastgelegd in bijlage B.

Art. 4. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2002.

Art. 5. De Secretaris-generaal van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT