Uittreksel uit arrest nr. 28/2010 van 17 maart 2010 Rolnummer 4648 In zake : het beroep tot vernietiging van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 18 juli 2008 betreffende de zorg- en bijstands

Uittreksel uit arrest nr. 28/2010 van 17 maart 2010

Rolnummer 4648

In zake : het beroep tot vernietiging van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 18 juli 2008 betreffende de zorg- en bijstandsverlening, ingesteld door de Ministerraad.

Het Grondwettelijk Hof,

samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en P. Martens, en de rechters M. Melchior, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels en T. Merckx-Van Goey, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt,

wijst na beraad het volgende arrest :

 1. Onderwerp van het beroep en rechtspleging

  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 27 februari 2009 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 3 maart 2009, heeft de Ministerraad beroep tot vernietiging ingesteld van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 18 juli 2008 betreffende de zorg- en bijstandsverlening (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 29 augustus 2008, tweede editie).

  (...)

 2. In rechte

  1. Bij fax van 18 januari 2010, bevestigd bij op 26 januari 2010 ter post aangetekende brief, heeft de verzoekende partij aan het Hof laten weten dat ze afstand van geding doet.

   Zij laat weten dat op 14 december 2009 een protocolakkoord « betreffende de relatie tussen zorg- en bijstandsverleners van de erkende diensten voor...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT